دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

 engpedia   راه اندازی کانال تلگرام ( EngPedia_ir@ )

                همراه با مطالب ویژه سایت بصورت رایگان

  • نسخه ۱۲.۱ نرم افزار Aveva Marine در سایت قرار گرفت. (اینجا)
  • نسخه ۱۰.۵۲ نرم افزار Plus 2D در سایت قرار گرفت. (اینجا)
  • نسخه ۱۱.۰ نرم افزار AGI Systems Tool Kit-STK در سایت قرار گرفت.(اینجا)

همکاران

دانلود استاندارد IEEE

مدیریت مهر ۲۸, ۱۳۹۲ 5911 بازدید ۰دیدگاه

برای اولین بار در بین سایتهای یارانی، گلچینی از مهم ترین و جدیدترین استاندارد IEEE را خدمت شما کاربران محترم ارائه می کنیم. این مجموعه شامل ۸۲ استاندارد بوده و بصورت اختصاصی در سایت داشنامه تخصصی مهندسی ایران بصورت رایگان ارائه می شود.

IEEE

IEEE Standards

استانداردها شامل کدهای زیر می باشد:

۱۲۷۶-۱۹۹۷

۱۲۷۷-۲۰۰۰

۱۳۸۸-۲۰۰۰

۱۵۳۸-۲۰۰۰

۲۵۹-۱۹۹۹

۶۲-۱۹۹۵

۶۳۷-۱۹۸۵

۶۳۸-۱۹۹۲

C57.100-1999

C57.104-1991

C57.105-1978

C57.109-1993

C57.110-1998

C57.110-1998_errata

C57.111-1989

C57.111-1989_interps

C57.113-1991

C57.116-1989

C57.117-1986

C57.119-2001

C57.12.00-2000

C57.12.01-1998

C57.12.10-1997

C57.12.20-1997

C57.12.21-1992

C57.12.22-1993

C57.12.23-2002

C57.12.24-2000

C57.12.25-1990

C57.12.26-1992

C57.12.28-1999

C57.12.29-1991

C57.12.29-1999_errata

C57.12.35-1996

C57.12.40-2000

C57.12.44-2000

C57.12.50-1981

C57.12.51-1981

C57.12.52-1981

C57.12.55-1987

C57.12.56-1986

C57.12.58-1991

C57.12.59-2001

C57.12.60-1998

C57.12.70-2000

C57.12.90-1999

C57.12.91-2001

C57.120-1991

C57.121-1998

C57.124-1991

C57.125-1991

C57.127-2000

C57.129-1999

C57.13.1-1981

C57.13.3-1983

C57.131-1995

C57.13-1993

C57.134-2000

C57.135-2001

C57.136-2000

C57.138-1998

C57.15-1999

C57.16-1996

C57.18.10-1998

C57.19.00-1991

C57.19.01-2000

C57.19.03-1996

C57.19.100-1995

C57.21-1990

C57.91-1995

C57.91-1995_errata

C57.91-1995_interps

C57.93-1995

C57.94-1982

C57.96-1999

C57.98-1993

C57.98-1993_errata

PC57.106-2002

PC57.12.31-2002

PC57.12.32-2002

PC57.12.80-2002

PC57.123-2002

لیست استانداردها بصورت جزئی:

IEEE Std 62™-۱۹۹۵, Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus— Part

۱: Oil Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors
IEEE Std 259™-۱۹۹۹, Standard Test Procedure for Evaluation of Systems of Insulation for Dry-Type Specialty and General Purpose Transfomers

IEEE Std 637™-۱۹۸۵ (Reaff 1992), Guide for the Reclamation of Insulating Oil and Criteria for Its Use

IEEE Std 638™-۱۹۹۲ (Reaff 1999), Standard for Qualification of Class 1E Transformers for Nuclear Power Generating Stations

IEEE 1276™-۱۹۹۷, Guide for the Application of High Temperature Insulation Materials in Liquid-Immersed Power Transformers

IEEE Std 1277™-۲۰۰۰, General Requirements and Test Code for Dry-Type and Oil-Immersed Smoothing Reactors for DC Power Transmission

IEEE Std 1388™-۲۰۰۰, Standard for the Electric Reporting of Transformer Test Data

IEEE Std 1538™-۲۰۰۰, Guide for Determining of Maximum Winding Temperature Rise in Liquid-Filled Transformers

IEEE Std C57.12.00™-۲۰۰۰, Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers

IEEE Std C57.12.01™-۱۹۹۸, Standard General Requirements for Dry-Type Distribution and Power Transformer Including Those with Solid-Cast and/or Resin-Encapsulated Windings

ANSI C57.12.10-1997, Standard for Transformers—۲۳۰ kV and Below 833/958 through ۸۳۳۳/۱۰ ۴۱۷ kVA, Single-Phase, and 750/862 Through 60 000/80 000/100 000 kVA, Three-Phase Without Load Tap Changing; and 3750/4687 Through 60 000/80 000/100 000 kVA with Load Tap Changing—Safety Requirements

ANSI C57.12.20-1997, Standard for Overhead-Type Distribution Transformers, 500 kVA and Smaller: High Voltage, 34500 Volts and Below; Low Voltage, 7970/13800Y Volts and Below

ANSI C57.12.21-1992, Standard for Transformers—Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-Phase Distribution Transformers with High Voltage Bushings; High-Voltage, 34500 GRYD/19920 Volts and Below; Low-Voltage, 240/120 volts; 167 kVA and Smaller

ANSI C57.12.22-1993 (Reaff 1998), Standard for Transformers—Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-Phase Distribution Transformers with High-Voltage Bushings, 2500 kVA and Smaller: High-Voltage, 34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; Low Voltage, 480 Volts and Below

IEEE C57.12.23™-۲۰۰۲, Standard for Transformers—Underground-Type, Self-Cooled, Single-Phase Distribution Transformers With Separable, Insulated, High-Voltage Connectors; High Voltage (24 940 GrdY/14400 V and Below) and Low Voltage (240/120 V, ۱۶۷ kVA and Smaller)

ANSI C57.12.24-2000, Standard for Transformer—Underground-Type Three-Phase Distribution Transformers, 2500 kVA and Smaller; High Voltage, 34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; Low Voltage, 480 Volts and Below—Requirements

ANSI C57.12.25-1990, Standard for Transformers—Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Single-Phase Distribution Transformers with Separable Insulated High-Voltage Connectors: High-Voltage, 34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; Low-Voltage, ۲۴۰/۱۲۰ Volts; 167 kVA and Smaller—Requirements

ANSI C57.12.26-1992, Standard for Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-Phase Distribution Transformers for Use with Separable Insulated High-Voltage Connectors (34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; 2500 kVA and Smaller)

ANSI C57.12.28-1999, Standard for Pad-Mounted Equipment—Enclosure Integrity

ANSI C57.12.29-1991, Standard for Pad-Mounted Equipment—Enclosure Integrity for Coastal Environments

ANSI C57.12.29-1999 Errata

Approved Draft IEEE PC57.12.31™-۲۰۰۲, Standard for Pole-Mounted Equipment—Enclosure Integrity

Approved Draft IEEE PC57.12.32™-۲۰۰۲, Standard for Submersible Equipment—Enclosure Integrity

IEEE C57.12.35™-۱۹۹۶, Standard for Bar Coding for Distribution Transformers

ANSI C57.12.40-2000, Standard for Secondary Network Transformers—Subway and Vault Types (Liquid Immersed)—Requirements

IEEE C57.12.44™-۲۰۰۰, Requirements for Secondary Network Protectors

ANSI C57.12.50-1981 (Reaff 1998), Requirements for Ventilated Dry-Type Distribution Transformers, 1 to 500 kVA, Single-Phase, and 15 to 500 kVA, Three-Phase, with High-Voltage 601 to 34 500 Volts, Low-Voltage 120 to 600 Volts

ANSI C57.12.51-1981 (Reaff 1998), Requirements for Ventilated Dry-Type Power Transformers, 501 kVA and Larger, Three Phase, with High-Voltage 601 to 34 500 Volts, Low-Voltage 208Y/120 to 4160 Volts

ANSI C57.12.52-1981 (Reaff 1998), Requirements for Sealed Dry Type Power Transformers, ۵۰a kVA and Larger, Three Phase and High Voltage 601 to 34 500 Volts, Low Voltage ۲۰۸Y/120 to 4160 Volts

ANSI C57.12.55-1987 (Reaff 1998), Standard for Dry Type Transformers in Unit Installations, Including Unit Substations—Conformance Standard

IEEE C57.12.56™-۱۹۸۶ (Reaff 1998), Standard Test Procedure for Thermal Evaluation of Insulation Systems for Ventilated Dry-Type Power and Distribution Transformers

IEEE C57.12.58™-۱۹۹۱ (Reaff 2002), Guide for Conducting a Transient Voltage Analysis of a Dry-Type Transformer Coil

IEEE Std C57.12.59™-۲۰۰۱, Guide for Dry-Type Transformer Through-Fault Current Duration

IEEE C57.12.60™-۱۹۹۸, Guide for Thermal Evaluation of Insulation Systems for Solid-Cast and Resin-Encapsulated Power and Distribution Transformers IEEE C57.12.70™-۲۰۰۰, Standard for Terminal Markings and Connections for Distribution and Power Transformers Approved Draft IEEE PC57.12.80™-۲۰۰۲, Standard Terminology for Power and Distribution Transformers

IEEE C57.12.90™-۱۹۹۹, Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers and Guide for Short-Circuit Testing of Distribution and Power Transformers

IEEE C57.12.91™-۲۰۰۱, Test Code for Dry-Type Distribution and Power Transformers (Revision of IEEE Std C57.91-1981, IEEE Std C57.92-1981, and IEEE Std C57.115-1991) IEEE C57.13™-۱۹۹۳, Standard Requirements for Instrument Transformers IEEE C57.13.1™ -۱۹۸۱ (Reaff 1999), Guide for Field Testing of Relaying Current Transformers

IEEE C57.13.3™-۱۹۸۳ (Reaff 1990), Guide for the Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases
IEEE C57.15™-۱۹۹۹, Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Step-Voltage and Induction-Voltage Regulators
IEEE C57.16™-۱۹۹۶ (Reaff 2001), Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Dry-Type Air-Core Series-Connected Reactors
IEEE C57.18.10™-۱۹۹۸, Standard Practices and Requirements for Semiconductor Power Rectifier Transformers (Revision and redesignation of ANSI/IEEE C57.18-1964)
IEEE C57.19.00™-۱۹۹۱ (Reaff 1997), Standard General Requirements and Test Procedure for Outdoor Power Apparatus Bushings
IEEE C57.19.01™-۲۰۰۰, Standard Performance Characteristics and Dimensions for Outdoor Apparatus Bushings
IEEE C57.19.03™-۱۹۹۶, Standard Requirements, Terminology, and Test Bar Coding for Bushings for DC Applications
IEEE C57.19.100™-۱۹۹۵, Guide for Application of Power Apparatus Bushings IEEE C57.21™-۱۹۹۰ (Reaff 1995), Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Shunt Reactors Over 500 kVA

IEEE C57.91™-۱۹۹۵, Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Overhead and Pad-Mounted Distribution Transformers Rated 500 kVA and Less with 65° C or 55° C Average Winding Rise

IEEE C57.91-1995 Errata

IEEE C57.91-1995 Interpretations

IEEE C57.93™-۱۹۹۵ (Reaff 2001), Guide for Installation of Liquid-Immersed Power

Transformers

IEEE C57.94™-۱۹۸۲ (Reaff 2000), Recommended Practice for Installation, Application, Operation, and Maintenance of Dry-Type General Purpose Distribution and Power Transformers
IEEE C57.96™-۱۹۹۹, Guide for Loading Dry-Type Distribution and Power Transformers
IEEE C57.98™-۱۹۹۳ (Reaff 1999), Guide for Transformer Impulse Tests
IEEE C57.98-1993 Errata
IEEE C57.100™-۱۹۹۹, Standard Test Procedure for Thermal Evaluation of Oil-Immersed

Distribution Transformers
IEEE C57.104™-۱۹۹۱, Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed
Transformers
IEEE C57.105™-۱۹۷۸ (Reaff 1999), Guide for Application of Transformer Connections in
Three-Phase Distribution Systems
Approved Draft IEEE PC57.106™-۲۰۰۲, IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of
Insulating Oil in Equipment
IEEE C57.109™-۱۹۹۳ (Reaff 2000), Guide for Liquid-Immersed Transformer Through-Fault-
Current Duration
IEEE C57.110™-۱۹۹۸, Recommended Practice for Establishing Transformer Capability When

Supplying Nonsinusoidal Load Currents
IEEE C57.110-1998 Errata
IEEE C57.111™-۱۹۸۹ (Reaff 1995), Guide for Acceptance of Silicone Insulating Fluid and Its

Maintenance in Transformers
IEEE C57.111-1989 Interpretation
IEEE C57.113™-۱۹۹۱, Guide for Partial Discharge Measurement in Liquid-Filled Power

Transformers and Shunt Reactors
IEEE C57.116™-۱۹۸۹ (Reaff 2000), Guide for Transformers Directly Connected to Generators
IEEE C57.117™-۱۹۸۶ (Reaff 1998), Guide for Reporting Failure Data for Power Transformers

and Shunt Reactors on Electric Utility Power Systems
IEEE C57.119™-۲۰۰۱, Performing Temperature Rise Tests on Oil-Immersed Power
Transformers at Loads Beyond Nameplate Ratings
IEEE C57.120™-۱۹۹۱ (R2000), IEEE Loss Evaluation Guide for Power Transformers and
Reactors
IEEE C57.121™-۱۹۹۸, Guide for Acceptance and Maintenance of Less Flammable Hydrocarbon Fluid in Transformers

Approved Draft IEEE PC57.123™-۲۰۰۲, Guide for Transformer Loss Measurements
IEEE C57.124™-۱۹۹۱ (Reaff 2002), Recommended Practice for the Detection of Partial Discharge and the Measurement of Apparent Charge in Dry -Type Transformers

IEEE C57.125™-۱۹۹۱ (Reaff 1998), Guide for Failure Investigation, Documentation, and  Analysis for Power Transformers and Shunt Reactors

IEEE C57.127™-۲۰۰۰, Trial-Use Guide for the Detection of Acoustic Emissions from Partial  Discharges in Oil-Immersed Power Transformers

IEEE C57.129™-۱۹۹۹, General Requirements and Test Code for Oil-Immersed HVDC Converter Transformers

IEEE C57.131™-۱۹۹۵, Guide for the Application of Metal Oxide Sure Arresters for AC  Systems

IEEE Std C57.134™-۲۰۰۰, Guide for Determination of Hottest Spot Temperature in Dry Type  Transformers

IEEE Std C57.135™-۲۰۰۱, IEEE Guide for the Application, Specification, and Testing of  Phase-Shifting Transformers

IEEE Std C57.136™-۲۰۰۰, IEEE Guide for Sound Level Abatement and Determination for  Liquid-Immersed Power Transformers and Shunt Reactors Rated Over 500 kVA

IEEE C57.138™-۱۹۹۸, Recommended Practice for Routine Impulse Test for Distribution  Transformers

(اختصاصی دانشنامه تخصصی مهندسی ایران)

 ———————————————————-

 دانلوددانلود

 password یاتاقانهای مغناطیسی  پسورد: engpedia.ir

 

دسترسی به استانداردها فقط در کانال:

 engpedia   EngPedia_ir@ 

نظرات شما باعث دلگرمی و پیشرفت ما می شود.

telegram: @EngPedia_ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *