دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

 engpedia   راه اندازی کانال تلگرام ( EngPedia_ir@ )

                همراه با مطالب ویژه سایت بصورت رایگان

  • نسخه ۱۲.۱ نرم افزار Aveva Marine در سایت قرار گرفت. (اینجا)
  • نسخه ۱۰.۵۲ نرم افزار Plus 2D در سایت قرار گرفت. (اینجا)
  • نسخه ۱۱.۰ نرم افزار AGI Systems Tool Kit-STK در سایت قرار گرفت.(اینجا)

همکاران

پروژه طراحی ماهواره بر

مدیریت دی ۶, ۱۳۹۲ 3590 بازدید ۰دیدگاه

پروژه طراحی ماهواره بر

این پروژه بصورت تخصصی انجام شده است و شامل چهار گزارش می باشد.

گزارش شماره ۱: ماهواره بر سفیر

شامل: ۴۱ صفحه

 ماهواره بر

عنوان پروژه

پیاده سازی روند طراحی وطراحی سیستمی ماهواره بر برای حمل بار محموله ۷۵۰کیلوگرم به مدار بیضوی با ارتفاع حضیض ۲۵۰ کیلومتر و ارتفاع اوج ۳۵۰ کیلومتر و شیب مداری قطبی ، عرض جغرافیایی نقطه پرتاب ، ۲۷ درجه می باشد.

گزارش اول

استخراج مشخصات جرمی انرژتیک اولیه ماهواره بر با استفاده از مدل طراحی آماری اولیه

چکیده

گزارش حاضر، به مطالعه سامانه‌های پرتاب ماهواره یا ماهواره‌برها می پردازد که برای پرتاب ماهواره‌هایی با مأموریت مداری مشخص شده در صورت مسئله می باشند. در این پروژه ابتدا داده های جرمی انرژتیک ماهواره برهای موجود در مراجع مقایسه شده، از دیدگاه یک طراح و با توجه به استطاعت پذیری (Affordability) تکنولوژیکی کشور، موارد بهینه و نزدیک به مسئله برای بررسی انتخاب شد.سپس ، از داده های موجود میانگین گیری بعمل آمد و با این کار ورودی های الگوریتم طراحی ماسبه شد. در نهایت، با به کارگیری روابط حاکم و روند مشخص شده در طراحی(حل دستی و کد نویسی با برنامه MATLAB)، مشخصات اولیه ماهواره بر مذکور(در صورت ارضای شرایط اولیه طراحی با الگوریتم) محاسبه و استخراج شد.

لازم بذکر است که محاسبات به دو صورت دستی و کد نویسی (MATLAB) انجام شده است که کدهای مربوط در بخش ضمیمه بصورت تفصیلی آورده شده است.

فهرست مطالب

 آشنایی با مشخصات ونیازمندیهای ماهواره صدر

‌مقدمه

‌هدف

‌مشخصات و نیازمندیهای ما‌هواره‌بر «صدر»

‌پارامترهای اصلی طراحی

‌معیارهای اصلی طراحی

انتخاب ضرایب آماری

مطالعه سامانه‌های ماهواره‌بر مشابه

‌ماهواره بر های منتخب

‌سامانه ماهواره‌بر USSR 8K78

‌سامانه ماهواره‌برSTRELA+

‌سامانه ماهواره‌بر CZ-1

‌سامانه ماهواره‌بر Conestoga 1379

‌عملکرد ماهواره‌بر در مدار دایروی

‌سامانه ماهواره‌بر Delta

سامانه ماهواره‌بر j-1(1)

‌جمع‌بندی داده‌های آماری

طراحی آماری

‌الگوریتم طراحی آماری

‌میانگیری از داده های آماری

‌صحت سنجی داده های آماری میانگیری

‌مراحل یکم تا چهارم الگوریتم طراحی

‌مرحله پنجم: شرط سرعت ورود به مدار

‌مرحله ششم: محاسبه زمان سوزش وتراست

‌مرحله نهایی

ضمیمه

مراجع

قسمتی از پروژه:

مقدمه

ماهواره برها وسایل حمل ونقل هوایی محسوب می شوندکه برای اهداف متعددی طراحی می شوند. این سامانه های پیچیده، بسته به نوع ماموریت(ارتفاع) وجرم محموله، ساختار متعددی دارند که تقریبا از تمامی علوم مهندسی آن هم در سطح پیشرفته استفاده میکنند. بدین سبب کشور های محدودی تا به حال موفق به ساخت و پرتاب آن شده اند که ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست.در این پروژه که بصورت چندین گزارش(بصورت جداگانه) بررسی میشود، مراحل طراحی ماهواره بر برای ماموریت تعریف شده ارائه میشود.

صدر(SADR) نامی است که برای ماهواره بر ماموریت مذکور در حال طراحی، انتخاب شده است.

هدف از این گزارش به‌دست آوردن اطلاعات آماری اولیه در مورد سامانه‌های ماهواره‌بر موجود وتست شده، به‌منظور استخراج یک پیکربندی و توزیع جرمی و انرژتیک اولیه برای ماهواره‌بر با مأموریت مورد نظر میباشد.

مشخصات و نیازمندیهای ما‌هواره‌بر «صدر»

این ماهواره بر باید بتواند محموله ۷۵۰ کیلوگرمی را از عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و با شیب مداری قطبی ۹۰ درجه به مداری بیضوی به ارتفاع حضیض۲۵۰ کیلومتری و ارتفاع اوج ۳۵۰ کیلومتر ببرد.پس

 جرم محموله :

payload mass=750 kg

عرض جغرافیایی نقطه پرتاب:

latitude(φ)=۲۷۰ 

ارتفاع مداری : مدار بیضوی با ارتفاع حضیض ۲۵۰ کیلومتر و ارتفاع اوج ۳۵۰ کیلومتر.

شیب مداری :

inclination(i)= 90

پارامترهای اصلی طراحی

در طراحی ماهواره‌بر متغیرهای متعددی دخیل میباشند. اما متغیرهای اساسی که در طراحی مفهومی و سایزینگ اولیه ماهواره‌بر تأثیر به‌سزایی دارند در زیر بیان شده‌است…

————————————————————

گزارش شماره ۲: ماهواره بر صدر (محاسبه سرعت نهایی و افت سرعت)

شامل: ۱۳ صفحه

عنوان پروژه:

پیاده سازی روند طراحی وطراحی سیستمی ماهواره بر برای حمل بار محموله ۷۵۰کیلوگرم به مدار بیضوی با ارتفاع حضیض ۲۵۰ کیلومتر و ارتفاع اوج ۳۵۰ کیلومتر و شیب مداری قطبی ، عرض جغرافیایی نقطه پرتاب ، ۲۷ درجه می باشد.

 گزارش دوم

تعیین سرعت نهایی و محاسبه افت های سرعت ماهواره بر

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ماهواره بر DELTA 7925

پارامترهای سرعتی موشکهای مختلف

انواع افت های سرعت

ضرایب نامی

نتیجه گیری

چکیده

گزارش حاضر، به مطالعه سرعت نهایی و محاسبه افت های سرعتی ماهواره برصدر می پردازد.در این پروژه ابتدا  با توجه به داده های جرمی انرژتیک ماهواره برهای موجود، شبیه ترین آنها به پروژه اصلی(صدر) انتخاب شد. در مرحله بعد، پارامتهای سرعتی موشک مذکور، انتخاب شد و در نهایت، از  این داده ها با توجه به روابط افت سرعت موجود در مراجع، سرعت نهایی و افت های سرعت ماهواره بر صدر محاسبه شد.

مقدمه

در این پروژه ابتدا  با توجه به داده های جرمی انرژتیک ماهواره برهای موجود، شبیه ترین آنها به پروژه اصلی(صدر) انتخاب شد. در مرحله بعد، پارامتهای سرعتی موشک مذکور، انتخاب شد و در نهایت، از  این داده ها با توجه به روابط افت سرعت موجود در مراجع، سرعت نهایی و افت های سرعت ماهواره بر صدر محاسبه واستخراج شد.

در گزارش اول،مشخصات جرمی انرژتیک ماهواره بر صدر محاسبه و مطابق  جدول زیر می آید (جدول ۱ ). تعداد مراحل ۳ و نسبت طول به قطر L/D  ۸.۴۶۲  پیشنهاد شد.

————————————————————

گزارش شماره ۳: ماهواره بر صدر (بهینه سازی)

شامل: ۴۷ صفحه

عنوان پروژه

 پیاده سازی روند طراحی وطراحی سیستمی ماهواره بر برای حمل بار محموله ۷۵۰کیلوگرم به مدار بیضوی با ارتفاع حضیض ۲۵۰ کیلومتر و ارتفاع اوج ۳۵۰ کیلومتر و شیب مداری قطبی ، عرض جغرافیایی نقطه پرتاب ، ۲۷ درجه می باشد.

گزارش سوم

هدف از این گزارش استخراج الگوریتم کاربردی حاصل از چند الگوریتم جهت تعیین برنامه زاویه پیچ موشک حامل در فاز طراحی مفهومی می باشد. بدین منظور سه الگوریتم تعیین برنامه زاویه پیچ معرفی شده که هریک از آنها بر اساس فرایند بهینه سازی متفاوت تهیه و استخراج شده اند.

در الگوریتم اول ، برنامه زاویه پیچ با حل عددی روابط موجود بر اساس کمترین شتاب محوری مراحل(کمترین نسبت تراست به وزن) محاسبه می شود.

در الگوریتم دوم، برنامه زاویه پیج موشک حامل ، تابع سهمی برای مرحله اول و تابع معکوس سینوس برای مرحله دوم انتخاب می گردد.

در الگوریتم سوم بهینه سازی برنامه زاویه پیج براساس حمل ماکزیموم بار محموله به روش حساب تغییرات صورت می پذیرد.

مزایا ومعایب هر الگوریتم:

 

مزایا

معایب

الگوریتم اول

  1. در نظر گرفتنن استحکام سازه ای
  2. مینیموم کردن میزان افت سرعت

عدم تعیین زاویه پیچ به صورت تابعی از زمان در طول مسیر

الگوریتم دوم

دارای مبنای تجربی از نقطه نظر تجربی

زاویه پیچ انتهای مرحله اول به عنوان ورودی برنامه زاویه پیچ سهموی در همان مرحله

الگوریتم سوم

انتخاب برنامه زاویه پیچ با هدف بیشینه کردن سرعت نهایی با استفاده از روش حساب تغییرات

  1. عدم لحاظ نمودن استحکام سازه ای در مقابل شتاب محوری
  2. فرضیات در نظر گرفته شده در این الگوریتم برای مرحله اول مصداق ندارد.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مشخصات و نیازمندیهای ما‌هواره‌بر «صدر»

ضرایب نامی

افت های سرعت

فصل دوم:

مقدمه

روند کلی حل مسئله

معادلات الگوریتم اول (برنامه زاویه پیچ بهینه با معیار حداقل افت سرعت و تامین حداقل شتاب محوری)

معادلات الگوریتم دوم(تقریب سهمی برای مرحله اول و معکوس سینوس برای مراحل دوم به بعد)

برنامه پیچ مراحل

برنامه پیچ مرحله اول

محاسبه مقادیر موقعیت مرحله اول به صورت دستی

محاسبه مقادیر موقعیت مرحله اول با متلب

الگوریتم سوم (بهینه سازی برنامه زاویه پیچ موشک حامل به روش حساب تغییرات)

نتایج

نمودارهای خروجی متلب

نرخ تغییرات جرم

گراف جرم لحظه ای مرحله اول

گراف جرم لحظه ای مرحله دوم

گراف جرم لحظه ای مرحله سوم

گراف برای سه مرحله

محاسبه نیروهای وارد به ماهواره بر

نیروهای آیرودینامیکی

نیروی درگ

نیروی لیفت

نیروی جاذبه

ضمیمه

برنامه متلب

برنامه سیمولینک برای محاسبه زوایای پیچ انتهای هر مرحله

مراجع

————————————————————

گزارش شماره ۴: ماهواره بر صدر (آنالیز حساسیت پارامترهای حاکم بر طراحی)

شامل: ۱۶ صفحه

عنوان پروژه

 پیاده سازی روند طراحی وطراحی سیستمی ماهواره بر برای حمل بار محموله ۷۵۰کیلوگرم به مدار بیضوی با ارتفاع حضیض ۲۵۰ کیلومتر و ارتفاع اوج ۳۵۰ کیلومتر و شیب مداری قطبی ، عرض جغرافیایی نقطه پرتاب ، ۲۷ درجه می باشد.

گزارش چهارم

در اغلب مسائل طراحی، لزوم مقایسه چند طرح مشابه و ارزیابی آنها از لحاظ تاثیر پارامترهای اصلی بر مقدار سرعت نهایی، بار محموله قابل حمل و برد نهایی دیده می شود.

بدست آوردن نرخ تغییر (مشتق) این توابع از پارامترهای اصلی موشک، امکان انجام مقایسه، انتخاب بهینه ویا ارزیابی سهم تاثیرگذاری هر پارامتر بر روی تابع مورد نظر را جهت بکارگیری در مسئل عملی فراهم می سازد. همان‌گونه که در گزارش شماره (۲) تشریح گردید، رابطه سرعت نهایی برای ماهواره‌بر از رابطه ریز استخراج شد…

فهرست مطالب

– فصل اول
مشخصات و نیازمندیهای ما‌هواره‌بر «صدر»
انواع افت های سرعت
ضرایب نامی

– فصل دوم
مقدمه
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به وزن سازه
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به وزن سازه مرحله ۱
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به وزن سازه مرحله ۲
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به وزن محموله
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به پیشران ویژه خلأ
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به پیشران ویژه خلأ مرحله ۱
مشتق جزئی سرعت نهایی موشک نسبت به پیشران ویژه خلأ مرحله ۲ و ۳
مشتق جزئی سرعت نهایی نسبت به تراست خلأ
مشتق جزئی سرعت نهایی نسبت به تراست خلأ مرحله ۱
مشتق جزئی سرعت نهایی نسبت به تراست خلأ مرحله ۲ و ۳

– مراجع

————————————————————

این گزارش بصورت تخصصی در چهار قسمت تنظیم شده است و کدنویسی های مربوط به نرم افزار MATLAB نیز در این مجموعه قرار داده شده است. گزارش بصورت کامل، در قالب استاندارد و با فرمت DOCX می باشد.

—————————————————————————————————-

قیمت هر گزارش ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

اطلاعات بیشتر:

Info@EngPedia.ir

یا از طریق فرم تماس با ما

 

نظرات شما باعث دلگرمی و پیشرفت ما می شود.

telegram: @EngPedia_ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *