دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران

 engpedia   راه اندازی کانال تلگرام ( EngPedia_ir@ )

                همراه با مطالب ویژه سایت بصورت رایگان

  • نسخه ۱۲.۱ نرم افزار Aveva Marine در سایت قرار گرفت. (اینجا)
  • نسخه ۱۰.۵۲ نرم افزار Plus 2D در سایت قرار گرفت. (اینجا)
  • نسخه ۱۱.۰ نرم افزار AGI Systems Tool Kit-STK در سایت قرار گرفت.(اینجا)

همکاران

us motor

کتاب Ultrasonic Motors Technologies

مشخصات این کتاب به صورت زیر می باشد: Ultrasonic Motors, Technologies and Applications With 564 figures, 14 of them in color ۵۲۵ Pages Author: Chunsheng  Zhao Precision  Driving  La bora tory Nanjing  University  of  Aeronautics  and  Astronautics Nanjing  ۲۱۰۰۱۶,  China Email:  cszhao@nuaa.edu.cn Publication: Springer, 2011 سرفصل های کامل این کتاب بصورت زیر می باشد(۱۵ فصل)…