مدل سازی مواد مركب (کامپوزیت) در Abaqus

فهرست مطالب

1– مقدمه

2- تعریف جنس

3- مقایسه المانهای shell معمولی با continuum shell

4- تعریف مختصات محلی برای المانهای shell در فضا

5- تعریف عمود- مثبت برای المانهای shell معمولی

6- تعریف عمود- مثبت برای المانهای shell متقارن محوری

7- تعریف جهت عمود برای المانهای continuum shell

8- مفاهیم مختصات و جهات در كامپوزیتها

9- درخواست خروجی از یك چند لایه كامپوزیتی

10- استفاده از جدول لایهها برای تعریف چیدمان لایههای کامپوزیتی

11- ساختن چیدمان کامپوزیتی برای المان shell معمولی

12- مشخص نمودن لایهها در یک چند لایه کامپوزیتی shell معمولی

13- مشخص کردن انحراف (offset) سطح مرجع المان در گزینه offset پنجره باز شده

14- ساختن چیدمان کامپوزیتی برای المانهای continuum shell

15- ساختن چیدمان کامپوزیتی برای المانهای solid

16- نکات جدید مربوط به کامپوزیتها در تعریف field output

17- نکاتی جدید مربوط به کامپوزیتها در مدول مش

18- نکاتی جدید در مدول visualization در مورد کامپوزیتها

Modeling Composite Material in Abaqus

1- مقدمه

امروزه مواد كامپوزیتی كاربرد گستردهای در صنایع مختلف پیدا كردهاند. با افزایش كاربرد این مواد، نیاز بیشتری برای تحلیل سازههای كامپوزیتی احساس میشود كه این امكان در نرم افزارهای مختلفی از جمله Abaqus وجود دارد.

در این بخش نكاتی در مورد نحوهی مدل كردن سازههای كامپوزیتی در این نرم افزار ارائه شدهاست. توجه داشته باشید كه مدولهایی كه در اینجا به آنها اشارهای نشده، مثل مدول Part، با سایر مسائل مشابهاند و تنها نكات جدید ارائه شدهاست.

2- تعریف جنس

كلاً مواد كامپوزیتی از شاخه مواد الاستیك خطی میباشند.

برای تعیین خواص مواد الا ستیك (از مدول property ) به طریق زیر عمل میكنیم:

MaterialCreate

1- در پنجره ی باز شدهمخصوص به تعریف material لینك زیر را ( طبق شكل 1 ) انتخاب میكنیم :

Mechanical elasticity Elastic


شكل 1) انتخاب مواد الاستیك

2- از قسمت TYPE (طبق شكل 2 ) میتوانیم بسته به مسئله مورد نظرمان یكی ازحالات زیر را انتخاب كنیم:


شكل 2) انتخاب یكی از انواع مواد الاستیك

الف) Engineering Constants: كه در آن 9 مؤلفه از ثابتهای الاستیك مواد كامپوزیتی داده میشود.

MechanicalElasticityElastic: Type: Engineering Constants

 

ب) Lamina :برای كامپوزیتهای دوبعدی ( تنش صفحه ای) كه در آن 6 مؤلفه از ثابتهای الاستیك داده میشود (شكل 3 ).

MechanicalElasticityElastic: Type: Lamina


شكل 3) پنجره مربوط به Lamina

شرایط پایداری برای این مواد به صورت زیر میباشد:


ج) Orthotropic: ضرایب موجود در ماتریس سختی برای مواد اورتروپیك كه شامل 9 ثابت میباشند، گرفته میشوند.

MechanicalElasticityElastic: Type: Orthotropic


مولفههای این ماتریس به صورت زیر بدست میآید:


كه داریم:

شرایط پایداری برای این مواد به صورت زیر میباشد:


و آخرین معادله پایداری به شرح زیر میباشد:


 

د) Anisotropic : برای موادی كه در آنها هیچ صفحه ی تقارنی وجود ندارد و شامل 21 پارامتر مستقل میباشد.

MechanicalElasticityElastic: Type: Anisotropic


3- در قسمت Sub options میتوانیم پارامترهای لازم جهتاندازه گیری معیارهای شكست كامپوزیتها، در دو حالت: بر مبنای تنش و برمبنای كرنش را وارد نماییم. این پارامترها شامل:

استحكام كششی در جهت ایاف : Xt

استحكام فشاری در جهت ایافXc :

استحكام كششی در جهت عمود بر الیا فYt :

استحكام فشاری در جهت عمود بر الیا فYc :

استحكام برشی S:

Cross-prod Term Coeff:

این مقدار بین 1- و1 میباشد كه تنها در معیار Tsai-Wu استفاده میشود.

تنها در معیار Tsai-Wu استفاده میشود Stress Limit:

 

3- مقایسه ی المانهای shell معمولی با continuum shell

المانهای

shellبرای مدل كردن سازههایی كه در یك بعد (ضخامت)، به صورت قابل توجهی كوچكتر از دیگر ابعاد باشند استفاده میشوند.

المانهای shell معمولی با تعریف هندسهای در سطح مرجع، حجم را مش بندی میكنند. در این مورد ضخامت المان در section یا composite
layup تعریف میشود، این المانها دارای درجات آزادی جابه جایی وچرخش میباشند (معمولاً 6 درجه ی آزادی برای هر گره) .

در مقابل، المانهای continuum
shell یك حجم سه بعدی را مش بندی میكنند و ضخامت این المان از هندسه ی گرههای آن به دست میآیند و این المان فقط درجات آزادی از نوع جا به جایی دارد (3 درجه آزادی برای هر گره). شكل این المانها مانند المان Solid بوده اما رفتارهای نیرویی ( سینماتیك) آنها و نیز معادلات متشكله آنها شبیه المانهای shell معمولی میباشد. در شكل 4 این دو نوع المان شان داده شده است.


شكل 4) مقایسه ی المانهای shell معمولی با continuum shell

 

4- تعریف مختصات محلی برای المانهای shell در فضا

مختصات پیش فرض روی یك سطح
shell
برای تعریف خواص مواد غیر ایزوتوپ برای گزارش دهی خروجیها (تنش، كرنش و …) استفاده میشود. شما میتوانید با تعریف جهتهای محلی این مختصات را تغییر دهید، فقط این كار برای المانهای
SAX1, SAX2
و
SAX2T
امكان پذیر نمیباشد.

در تغییر شكلهای بزرگ(غیرخطی هندسی)، این مختصات محلی به طور میانگین، بهاندازه ی چرخش سطح در آن نقاط میچرخد.

در این حالت خروجیها در هیئت فعلی بوده، بجز در المانهای
shell
نازك در
Abaqus/Standard (المانهای STRI3, STRI65, S4R5, S8R5, S9R5) كه تنها میتوانند چرخشهای بزرگ با كرنشهای كوچك داشته باشند، كه برای این المانها خروجیها در هیئت مرجع میباشد.

بنابراین در تحلیلهای غیر خطی هندسی، برای المانهای shell، خروجیها در هیئت فعلی بوده به جز در المانهای ذكر شدهكه در هیئت مرجع میباشد.

 

5- تعریف عمود- مثبت برای المانهای
shell
معمولی

همان طور كه در شكل شماره 5 مشاهده میكنید، سطح بالایی المان سطح مثبت (SPOS) و سطح پایینی المان سطح منفی (NPOS ) و جهت مثبت با قاعده ی دست راست مشخص میشد، به این صورت كه اگر جهت چرخش دست در طول گرههای المان باشد ( به ترتیب شماره گره )، جهت انگشت شصت، جهت عمود-مثبت را نشان میدهد.

 


شكل 5) عمود- مثبت برای المانهای shell معمولی

 

6- تعریف عمود- مثبت برای المانهای shell متقارن محوری

همان طور كه در شكل شماره 6 مشاهده میكنید، جهت نرمال با چرخش 90 درجه (جهت مثلثاتی) خطی كه گره 1 را به گره 2 وصل میكند، مشخص میشود.


شكل 6) عمود- مثبت برای المانهای shell متقارن محوری

 

7- تعریف جهت عمود برای المانهای continuum shell

جهت دار شدن صحیح در المانهای
continuum shell بسیار مهم میباشد؛ زیرا رفتار در جهت ضخامت با رفتار در داخل صفحه (in-plane
) متفاوت است. همان طور كه در شكل 7 مشاهده میكنید، به صورت پیش فرض، بالا و پایین المان، جهت نرمال المان و جهت ضخامت المان، بوسیله ی اتصال گرهها مشخص میشوند. برای المانهای مثلثی continuum shell (SC6R) سطح با شماره نودهای 1، 2، 3، سطح پایینی و با شمارههای 4، 5، 6 سطح بالایی میباشد و برای المانهای مكعبی (SC8R)، سطح با شماره نودهای 1، 2، 3، 4،سطح پایینی و با شمارههای 5، 6، 7، 8، سطح بالایی میباشد.


شكل 7) عمود- مثبت برای المانهای continuum shell

 

جهت ضخامت المان و جهت لایه چینی از پایین به بالا میباشد.

 • نكته: تنهاروش مش ریزی برای المان continuum shell روش Sweep میباشد.
 • نكته: به صورت پیش فرض جهت نرمال المان جهت شماره ی 3 میباشد.

 

8- مفاهیم مختصات و جهات در كامپوزیتها

جهات الیاف در هر لایه ی كامپوزیتی نقش مهمیدر تعیین مقادیر فیزیكی مدل ایفا میكنند، تعیین جهات الیاف در Abaqus توسط سه پارامتر:

 1. layup orientation
 2. ply orientation
 3. additional rotation

امكان پذیر است ( مطابق شكل 8 ).


شكل 8) مختصات و جهات در كامپوزیتها

 

layup orientation


Layup orientationجهت اصلی و مرجع همه ی لایهها در چند لایه ی كامپوزیتی میباشد. درAbaqus/CAE
چند راه برای تعریف layup orientation
وجود دارد:

1-Part global: به صورت پیش فرض جهت لایهها جهت Part global است.

2- CSYS‍: شما میتوانید به منظور تعیین جهت الیاف، دستگاه مختصات كمكی بسازید یا انتخاب كنید. بعد از این كار میتوانید جهت عمود بر چند لایه كامپوزیتی را انتخاب نمایید.

3-Distribution

4-Additional rotation :اگر شما حالتهای 2 و 3 بالا را انتخاب كنید، میتوانید یك زاویه چرخشی اضافی ( برحسب درجه) حول جهت نرمال در لایههای داخلی كامپوزیت مشخص كنید.

ply orientation

ply orientation امكان تعریف جهات منسوب به هر لایه را به ما میدهد. این گزینه میتواند دقیقاً Layup orientation باشد و یا به صورت دستگاه مختصات محلی دیگری انتخاب و یا ایجاد شود.

 

Rotation angle

زاویه چرخش، جهات الیاف منسوب به هر لایه را تعریف میكند. برای مثال در كامپوزیتها ی رایج، الیاف ممكن است در جهات 45- یا 90 نسبت به دستگاه مختصات قرار گیرند، اگر زاویه چرخش استفاده شود، دستگاه مختصات در جهت خلاف عقربههای ساعت میچرخد. شكل 9 زاویه چرخش برای 4 لایه را نشان میدهد.


شكل 9) روشهای مختصات و جهات در كامپوزیتها

 

برای چهار لایه تعریف شده در جدول بالا داریم:

1- لایه VerticalTape-1 : دستگاه مختصاتlayup orientation
با چرخش صفر درجه انتخاب شدهاست.

2- لایه VerticalTape-2 : دستگاه مختصات
layup orientation با چرخش 90 درجه انتخاب شدهاست.

3- لایه DiagonalTape-1 :دستگاه مختصات محلی كمكی 1 با چرخش صفر درجه انتخاب شدهاست.

4- لایه DiagonalTape-2 : دستگاه مختصات محلی كمكی 2 با چرخش 90 درجه انتخاب شدهاست.

 

9- درخواست خروجی از یك چند لایه كامپوزیتی

وقتی شما یك چند لایه كامپوزیتی میسازید، و در حین حل انتگرال گیری میكنید، میتوان تعداد نقاط انتگرال گیری در هر لایه را مشخص كرد. به صورت پیش فرض، رفتار Shell با روش انتگرال گیری در حین حل، 3 نقطه انتگرال گیری برای هر تك لایه ی المان
shell معمولی یا continuum shell و یك نقطه انتگرال گیری برای هر المان Solid ، تعریف شدهاست.

برای مقطعهای shell با روش pre-integrated ،3 نقطه انتگرال گیری برای هر لایه در نظر گرفته شدهكه غیر قابل تغییر میباشد.شكل 10 شماره گذاری نقاطه انتگرال گیری برای 3 لایه را نشان میدهد.


شكل 10) نقاط انتگرال گیری برای 3 لایه كامپوزیتی

 

اگر شما یك درخواست خروجی (output request) را ایجاد نكنید، خروجیها در كف و بالای چند لایه كامپوزیتی نمایش داده میشود و برای سایر لایهها ی خروجی نوشته نمیشود، بنابراین اگر مدل یك چند لایه باشد و بخواهید خروجیها را در هر لایه مشاهده كنید باید مطابق مسیر زیر عمل كنید:

OutputField Output RequestManager

در این قسمت مانند شكل 11 از منوی Domain نوع Composite
layup را انتخاب كرده و از قسمت پایین این پنجره لایههای مورد نظر را انتخاب میكنیم.شكل 11) تعیین خروجی برای لایههای كامپوزیتی

نكته : برای المانهای solid در Abaqus در مورد چند لایه كامپوزیتی، هیچ خروجیای قابلیت نوشته شدن ندارد.

 

10- استفاده از جدول لایهها برای تعریف چیدمان لایههای کامپوزیتی

برای تعریف چیدمان لایههای کامپوزیتی(به صورت shell،continuum
shell و یا
solid)،از یک سطر در جدول لایهها برای وارد کردن اطلاعات لایه مربوطه استفاده میکنید(شکل 12).

تعداد سطرها در این جدول نشان دهنده تعداد لایهها و سطر اول در این جدول معرف لایه پایینی کامپوزیت میباشد. هر سطر شامل موارد زیر میباشد:

-فعال بودن یا غیر فعال بودن هر لایه

-اسم لایه

– ناحیه مربوط به هر لایه

– اسم ماده کامپوزیتی مربوط به هر لایه

– ضخامت لایه(در المانهای solid و continuum shellضخامت از هندسه گرفته شدهو عدد ضخامت در هر سطر معرف نسبت ضخامت میباشد مثلأ اگردر جدول سه سطر با ضخامتهای 1و2و3 داشته باشیم به ترتیب 6/1
،6/2،6/3 از ضخامت المان به این لایهها اختصاص دارد.ولی در المان shell معمولی عدد مربوطه ضخامت واقعی لایه میباشد)

– مختصات محلی مختص به هر لایه(خروجیهای مورد نظر بر اساس این مختصات در فایل نتایج داده میشود.برای مشاهده توضیحات بیشتر به بخشهای قبل مراجعه کنید.)

– زاویه چرخش مختصات حول محور نرمال

– تعداد نقلط انتگرال گیری در هر لایه(برای مشاهده جزئیات به بخشهای قبل مراجعه کنید.)

لازم به ذکر است که با کلیک راست بر روی هر سطر در جدول قابلیتهایی مانند edit،copy ،delete و… امکان پذیر است.

 


 


شكل 12) جدول لایهها برای تعریف چیدمان لایههای کامپوزیتی

11- ساختن چیدمان کامپوزیتی برای المان shell معمولی

برای تعریف یک چیدمان کامپوزیتی برای المان
shell معمولی مراحل زیر را در مدول property طی میکنیم:

1- main menu bar-composite-create composite layup

2- نام گذاری چند لایه در قسمت name پنجره باز شده

3- مشخص کردن تعداد لایهها در چند لایه کامپوزیتی در گزینه

4- انتخاب گزینه conventional shell در قسمت نوع المان و زدن دکمه continue

5- وارد کردن توضیحاتی در صورت نیاز برای پنجره باز شدهکه composite layup editor
نام دارد.

6-
جهت گیری و مختصات محلی اعمال شدهبرای کامپوزیت در هر کدام از لایهها با استفاده از روشهایی که به طور مفصل در بخش -8- مفاهیم مختصات و جهات در كامپوزیتها- توضیح داده شد.

7- انتخاب روش انتگرال گیری مقطع به یکی از روشهای زیر.

a) During analysis

b) Before analysis

8- انتخاب قانون انتگرال گیری هنگامیکه در قسمت قبلی از روشduring analysis
استفاده میشود که از دو روش
Simpson و gauss استفاده میشود.

9- زدن دکمه ok برای تایید اطلاعات وارد شده.

 

12- مشخص نمودن لایهها در یک چند لایه کامپوزیتی
shell معمولی

الف) نامگذاری لایه در ستون اول

ب)محدودهای که لایه مربوطه در part تولید شدهبه آن اختصاص دارد، در این قسمت با دبل کلیک کردن روی خانه مربوط به ستون assign در هر سطر انتخاب میشود.لازم به ذکر است در المان شل معمولی احتیاج به ساختن هندسه با ضخامت کامل نیست چون این المان در ظاهر دو بعدی بوده و احتیاج به تعریف ضخامت قطعه کامپوزیت نیست در واقع ضخامت المان به صورت دستی در همین قسمت و در مراحل بعدی این جدول وارد میشود.بنابراین در قسمت part کافی است که در مقطعی که المان شل معمولی را استفاده میکنیم تنها سطح مرجعی از هندسه بدون ضخامت را مدل کنیم.(3d-shell در تعریف part مربوطه انتخاب شود.)

ج) جنس ماده کامپوزیت با دبل کلیک کردن در خانه مربوطه از ستون material انتخاب میشود.چگونگی تعریف جنس ماده کامپوزیت قبلا در قسمت –تعریف جنس- توضیح داده شدهاست.

د)ضخامت هر لایه در یک امان شل معمولی را در ستون thickness وارد میکنیم.

ه)دستگاه مختصات محلی مربوط به هعر لایه در این ستون در هر لایه مشخص میشود(توضیحات بیشتر قبلا در بخش -4- تعریف مختصات محلی برای المانهای shell در فضا- آمده است).

و)زاویه چرخش لازم برای هر لایه که مربوط به دستگاه مختصاا بوده در ستونangle
rotation وارد میشود.

ی)تعداد نقاط انتگرال گیری لازم برای تحلیل مناسب مسأله در ستون integration point وارد میشود.


شكل13) مشخص نمودن لایهها در یک چند لایه کامپوزیتی shell معمولی

 

13- مشخص کردن انحراف (offset) سطح مرجع المان در گزینه
offset
پنجره باز شده

در بیشتر موارد میتوانیم صفحه وسط را به عنوان سطح مرجع انتخاب کنیم ولی در بعضی موارد لازم است که انحرافی از وسط المان داشته باشیم مثلأ در مسائل تماس که این سطح باید در بالا و یا پایین المان قرار گیرد.در واقع مقدار انحرف مشخص کننده نسبتی از ضخامت کل المان بوده که از صفحه وسط المان تا صفحه مرجعاندازه گیری میشود.مقدار offset در جهت نرمال مثبت المان بوده و در محدوده -0.5 تا +0.5 قرار میگیرد.به صورت پیش فرض این مقدار صفر بوده که نشان دهنده قرار گیری سطح مرجع در وسط المان است.(طبق شکل 14 )


شكل14) مشخص نمودن میزان انحراف در یک المان shell معمولی

 

14- ساختن چیدمان کامپوزیتی برای المانهای
continuum shell

 

برای مدل کردن چند لایههای کامپوزیتی با این المان بایستی توجه داشت که در جهت ضخامت تنها یک المان میتوانیم داشته باشیم که این تک المان میتواند شامل چند لایه در جدول لایهها باشد،پس برای اینکه چند المان در ضخامت داشته باشیم،باید چند جدول لایهها تشکیل دهیم،در غیر این صورت تحلیل و نتایج پذیرفته نیست.در المانهای
continuum shell بایستی جهت چیده شدن لایهها تعیین شدهتا پاسخ مدل در طول ضخامت دقیق تر باشد.به علاوه المانهای continuum shell میتوانند در مسائل تماسی از دو جهت قابلیت تماس داشته باشند ونیز تغییرات ضخامت را نیز بتوان در آنها دید که این دو نکته باعث شدهکه در مسائل تماس پاسخ بهتری را نسبت به المانهای شل معمولی داشته باشند. نحوه مدل کردن این نوع المان نیز با کمیتغییر نسبت به المان شل معمولی به صورت زیر (طبق شكل 15 ) قابل انجام است:

 

الف) نامگذاری لایه در ستون اول

ب)محدودهای که لایه مربوطه در part تولید شدهبه آن اختصاص دارد، در این قسمت با دبل کلیک کردن روی خانه مربوط به ستون assign در هر سطر انتخاب میشود.لازم به ذکر است در المان شل معمولی احتیاج به ساختن هندسه با ضخامت کامل نیست چون این المان در ظاهر دو بعدی بوده و احتیاج به تعریف ضخامت قطعه کامپوزیت نیست در واقع ضخامت المان به صورت دستی در همین قسمت و در مراحل بعدی این جدول وارد میشود.

بنابراین در قسمت part کافی است که در مقطعی که المان شل معمولی را استفاده میکنیم تنها سطح مرجعی از هندسه بدون ضخامت را مدل کنیم.(3d-shell در تعریف part مربوطه انتخاب شود).

ج) جنس ماده کامپوزیت با دبل کلیک کردن در خانه مربوطه از ستون
material انتخاب میشود.چگونگی تعرف جنس ماده کامپوزیت قبلا در قسمت –تعریف جنس- توضیح داده شدهاست.

د)ضخامت هر لایه در المان را در ستون thickness وارد میکنیم لازم به ذکر است که این گزینه ضخامت نسبی در نظر گرفته شدهبرای هر سطر میباشد به طوری که مقدار مجموع این نسبتها برای هر المان یک است.

ه)دستگاه مختصات محلی مربوط به هر لایه در این ستون در هر لایه مشخص میشود ( توضیحات بیشتر قبلا در بخش -4- تعریف مختصات محلی برای المانهای shell در فضا- آمده است).

و)زاویه چرخش لازم برای هر لایه که مربوط به دستگاه مختصات بوده در ستون
angle rotation وارد میشود.

ی)تعداد نقاط انتگرال گیری لازم برای تحلیل مناسب مسأله در ستون integration point وارد میشود.


شكل15) چیدمان کامپوزیتی برای المانهای  continuum shell

 

15- ساختن چیدمان کامپوزیتی برای المانهای
solid

 

قبل توضیح نحوه ساختن این نوع المان لازم است موارد کاربرد المانهای solid ذکر شود:

1- در مسائلی که تنشهای برشی عرضی تعیین کننده و اثر آنها مهم باشد.در حالت معمولی المانهای شل این قابلیت را نداشته و تنها در المانهای شل ضخیم و المانهای شل کانتینیوم نرم افزار به صورت پیش فرض میتواند این مقادیر را در صورت انتخاب انها در field output نمایش دهد.

2- وقتی نتوان از تنش نرمال صرف نظر کرد.در المان شل این مقدار نادیده گرفته میشود.

3- وقتی دقت در تنشهای بین لایهای در مدل مهم باشد.دقت المان solid در بیان این تنشها از المانهای شل معمولی بیشتر است.

نحوه مدل کردن این نوع المان نیز با کمیتغییر نسبت به المان شل معمولی به صورت زیر قابل انجام است:

الف) نامگذاری لایه در ستون اول

ب)محدودهای که لایه مربوطه در part تولید شدهبه آن اختصاص دارد، در این قسمت با دبل کلیک کردن روی خانه مربوط به ستون assign در هر سطر انتخاب میشود.لازم به ذکر است در المان شل معمولی احتیاج به ساختن هندسه با ضخامت کامل نیست چون این المان در ظاهر دو بعدی بوده و احتیاج به تعریف ضخامت قطعه کامپوزیت نیست در واقع ضخامت المان به صورت دستی در همین قسمت و در مراحل بعدی این جدول وارد میشود.بنابراین در قسمت part کافی است که در مقطعی که المان شل معمولی را استفاده میکنیم تنها سطح مرجعی از هندسه بدون ضخامت را مدل کنیم.(3d-shell در تعریف part مربوطه انتخاب شود.)

ج) جنس ماده کامپوزیت با دبل کلیک کردن در خانه مربوطه از ستون
material انتخاب میشود.

د)ضخامت هر لایه در المان را در ستون thickness وارد میکنیم لازم به ذکر است که این گزینه ضخامت نسبی در نظر گرفته شدهبرای هر سطر میباشد به طوری که مقدار مجموع این نسبتها برای هر المان یک است.

ه)دستگاه مختصات محلی مربوط به هعر لایه در این ستون در هر لایه مشخص میشود.

و)زاویه چرخش لازم برای هر لایه که مربوط به دستگاه مختصات بوده در ستون angle rotation وارد میشود.

ی)تعداد نقاط انتگرال گیری لازم برای تحلیل مناسب مسأله در ستون integration point وارد میشود.

 

16- نکات جدید مربوط به کامپوزیتها در تعریف
field output

1- در خواست خروجی برای تنشهای برشی که در المانهای shell معمولی ضخیم و continuum shell به صورت معمولی امکان پذیر نیست با انتخاب گزینههای TSHRو CTSHR در بخش Stresses امکان پذیر است (شکل 16)


شكل16) در خواست خروجی برای تنشهای برشی

 

2- در خواست خروجی برای معیارهای شکست کامپوزیتها که با انتخاب گزینه CFAILUR
از بخش Failure/Fracture امکان پذیر میباشد(شکل ).


شكل16) در خواست خروجی برای معیارهای شکست کامپوزیتها

 

3- مشاهده خروجی در هر کدام از لایهها که در بخش DOMAIN بایستی گزینه COMPOSITE LAYUP
انتخاب شود و در پایین پنجره باز شده(OUTPUT SECTION
POINT) میتوان نحوه نمایش خروجی را در لایهها مشخص کرد که باز هم در محیط VISULIZATION قابلیت تغیرات این گزینه وجود داشته که در بخش توضیح داده شدهاست.

 

17- نکاتی جدید مربوط به کامپوزیتها در مدول مش

1- برای استفاده از المانهای شل کانتینیم تنها روش مش ریزی گزینه SWEEP بوده که در در قسمت CONTROL MESH مدول مش وارد شدهو جهت SWEEP را نیز از پنجره باز شدهدر این قسمت با زدن گزینه Redefine Sweep path و انتخاب جهت ضخامت_نرمال مثبت) در هندسه ساخته شدهانجام میدهیم.(شکل 17 )


شكل17) تعیین روش مش ریزی در المانهای شل کانتینیم

2- بسته به نوع المان که در مدول PROPERTY انتخاب کرده ایم باید در مدول مش و درپنجره مربوط به ELEMENT
TYPE یکی از المانهای مربوط به همان حالت را که یکی از سه المان روبرو بوده انتخاب میکنبم(شکل 18 ).(3D
STRESS برای المان SOLID،
SHELL
برای شل معمولی و یا CONTINUM

SHELL برای المان شل کانتینیم)


شكل18) تعیین نوع المان در المانهای شل کانتینیم

 

3- میتوان از لینک زیر MESH
PART ایجاد کرد یعنی پارتی را با مش ریخته شدهدر مدول مش به مدول پارت انتقال دهیم.کاربرد این گزینه در مواردی است که احتیاج باشد که در مدول property در جهت ضخامت چندین المان را نمایش داد تا بدینوسیله بتوان به راحتی در جهت ضخامت چندین المان کامپوزیتی یا به عبارتی دیگر چند composite
layup تشکیل داد چون هر composite
layup مربوط به یک المان است.

Main menu bar-mesh-create mesh part

 

18- نکاتی جدید در مدول visualization در مورد کامپوزیتها

1- در این مدول میتوان لایه مورد نظر را برای مشاهده نتایج تعیین کرد که در بالا یا پایین و یا وسط هر لایه امکان مشاهده وجود دارد(شکل 19 )و این امکان در صورتی است که گزینه مربوط به آن در در تعریف field output وارد شدهباشد. توضیحات کامل تر در بخش -9- درخواست خروجی از یك چند لایه كامپوزیتی- قبلا آمده است.


شكل 19) تعیین لایه مورد نظر برای مشاهده خروجیها

 

2- انتقال پاسخ از دستگاه پیش فرضی، که برای هر لایه انتخاب شدهاست. نتایج برای هر لایه در جهتهای اصلی که در composite
layup تعریف شده موجود میباشد بنابراین جهت تغییر در دستگاه مختصات انتخابی برای مشاهده نتایج طبق لینک زیر در مدول visualization عمل باید کرد.(شکل 20 )

Main menu bar-results-option-transformation-user specified

و در این قسمت دستگاه مربوطه جهت نمایش انتخاب شود.


شكل 20) تغییر دستگاه مختصات برای مشاهده خروجیها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :

تعداد 149 دیدگاه برای نوشته " مدل سازی مواد مركب (کامپوزیت) در Abaqus" ارسال شده است .

 1. محمد جانعلی نژاد گفت:

  سلام خیلی حال کردم از مطالب به این نابی که در کمتر سایتی نوشته
  می شه.
  در ضمن برای معرفی کتاب بنده به سایت شما باید چکار کنم!

 2. حمید رضا گفت:

  سلام.لطفا مشخصات نام کتابی که مدل سازی مواد مركب کامپوزیت در اباکوس اموزش داده را بدهید.ممنون

  • مدیریت گفت:

   سلام
   در حال حاضر کتاب خاصی مد نظرم نیست ولی بعضی کتابهای آموزش آباکوس رو دیدم که مدلسازی مواد مرکب رو آموزش داده.
   یه ماژول هم در این زمینه برای آباکوس وجود داره که در صورت نیاز، از طریق فرم تماس با ما اقدام کنید.

 3. هدیه گفت:

  با سلام و خسته نباشید…
  برای مدلسازی پوشش در آباکوس از چه منبعی میتونم کمک بگیرم….بگونه ای که برروی قطعه فولاد پوششی از tinقرار گرفته باشد

 4. حسین گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  من میخواستم یک پانل ساندویچی به گونه که دو صفحه بالا و پایین از جنس آلومینیوم و صفحه میانی از جنس دیگر باشد تعریف کنم ولی نمیدونم چجوری. خوشحال میشم کمکم کنید

 5. حسین گفت:

  مرسی از راهنماییتون. ممنون

 6. میلاد گفت:

  سلام خسته نباشید.
  من میخواستم یه پنل ساندویچی ایجاد کنم که لایه پاییین و بالا الومینیوم و وسط هم یه کامپوزیت چند لایه باشه تمام مراحل بالا رو اجرا می کنم و از continuum shell استفاده کردم ولی با پیغام خطای زیر مواجه میشم لطفا کمک کنید.

  244element have missing property definition. the element have been indentified in element set ErrElemMissingSection

 7. توفیق خوش بیان گفت:

  با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما
  میخواهم یک تیر ساده ی بتن آرمه را با آباکوس مدل کنم لطفا راهنمایی کنید در ماژول پارت چگونه این کار را انجام دهم؟

 8. سینا گفت:

  سلام.
  ببخشید برای مدل کردن مواد fgm چیکار باید کرد؟چطوری باید مدول الاستسیته متغیر رو دارد نرمافزار کرد؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنین

 9. طاهره گفت:

  سلام ،
  ممنون از مطلب مفید و خوبتون،
  من یک مدل با متریال solid composite تعریف کردم و مدلم در راستای عرضی بیشتر از یک المان داره،همون طور که گفتین از Create mesh part استفاده کردم ولی پارتی که ایجاد میشه orphan mesh داره که در واقع کاریش نمی شه کرد یا من تغییر دادنش رو بلد نیستم . به غیر از اینم وقتی از مدلم ران می گیرم این ارور رو به من می ده ” layered material properties cant be specified for this element type ”
  element type رو هم من به صورت 3D stress انتخاب کردم .
  ممنون میشم اگه بتونین راهنماییم کنین که مشکل از کجاست .

 10. سعید گفت:

  سلام
  ممنون از مطالب کاربردی که در سایت قرار می دهید
  اگر امکان دارد کتابی در رابطه با نمونه مثال های کامپوزیتی آباکوس معرفی کنید. هرچند در گذشته نیز یکی از دوستان این درخواست را داده بودند ولیکن تصور کردم شاید جدیدا کتاب خاصی را دیده باشید
  سپاس فراوان

 11. حسین گفت:

  سلام من میخواستم نحوه ایجاد بتن فیبری را برام بگید ممونم از سایتتون

 12. Niki گفت:

  سلام
  واقعا ممنون از مطالب مفيدتون.
  من می خوام در مورد impact damage روی ورق کامپوزیت کار کنم و مبتدی هم هستم. در مورد استفاده از المان های shell و solid تقريبا مشکلی ندارم ولی هنوز با continuum shell یکم درگیرم. لینک https://sites.google.com/site/abaqus2010/tutorial_1 را ديدم. سئوال من اينه که اگر برای ايجاد پارت Planar shell رو انتخاب کنیم که نمیشه اکسترود کرد. توضیحات اين لينک درست هستند؟ یعنی فرق shell با continuum shell و ساليد فقط در انتخاب المان و مش هست و ايجاد پارت هر سه به يک شکله؟
  در مورد impact damage هم اگر منبع خوبی میشناسید ممنون میشم معرفی کنید.
  یه مشکل ديگه ای هم داشتم در مورد استفاده از سابروتين ها، می دونم قبل از هر چيز بايد microsoft visual c++ 9 or 10 نصب بشه ،من همه ورژن ها رو نصب کردم ولی بازم تو verification ، اين قسمت Fail می شه. و intel fortran compiler 10.1 or 11.1 هم که هنوز نتونستم پيدا کنم. نه جايی دارن بخرم نه لينکی پيدا کردم که دانلود کنم. ممنون می شم اگر راهنمايی کنيد.

  • مدیریت گفت:

   سلام
   خواهش میکنم.
   برای المان continuum shell هیچ درجه چرخشی درنظر گرفته نمیشه.یعنی درجه rotational ندارن. پس مثلا بدرد تست خمش نمیخورن. بین المان Shell و Solid هم فرقشون توی نوع مش و روند حل و معادلات و… هست. اگر سالید با ضخامت کم انتخاب کنید، جوابش فرقی زیادی با المان shell نداره.
   درنظر داتشته باشین شما وقتی شل انتخاب می کنید، آباکوس از شما ضخامت میپرسه.
   برای تحلیل برخورد و ضربه، فایل داریم. در حال تهیه یک مجموعه آموزشی آباکوس بصورت مقدماتی و پیشرفته هستیم. معلوم نیست کی آماده بشه. توی اون تحلیل کامپوزیت رو هم داریم؛ برخورد، ترک، شل، خرپا و….
   کی گفته برای سابروتین نویسی در اباکوس microsoft visual c++ میخواد؟!؟
   خیر. شما فورترن نیاز دارین. کامپایلرش رو باید نصب کنین. برای نصب اون هم باید microsoft visual studio رو به عنوان اینترفیس قبلش باید نصب کرده باشین وگرنه نصب نمیشه.
   خودتون هم اشاره کردین که ntel fortran compiler 10.1 or 11.1 رو نیاز داره.
   اول هدفتون رو دقیق بررسی کنین. شاید با python کارتون انجام بشه و نیازی به فورترن نباشه.
   تو فروشگاهمون Intel Visual Fortran Compiler 11.1 رو داریم. البته Intel Visual Fortran Composer XE 2013 هم موجوده.

 13. رضا گفت:

  سلام دوست عزیز
  می خواستم لطف کنید بفرمایید که می تونیم یک کامپوزیت پایه پلیمر که تقویت کننده اش فایبر کنف هست را با اباکوس مدل کرد و تست کشش را باهاش انجام داد
  من این پروژه را کنار تز ارشد می خوام و نمیدونم که این کار چقدر مشکل هست؟
  ممنون میشم اگر زود جوابم را بدید

  • مدیریت گفت:

   سلام
   اگر همین عنوان رو لاتین سرچ کنید، میبینید که مقالاتی در این مورد هست.
   که بعضا با آباکوس انجام دادن.
   شدنش میشه. باید مطالعه داشته باشین.

 14. عاطفه گفت:

  سلام من میخوام یک کامپوزیت 4 لایه مستطیلی با المان shell بسازم. ودو ماده رو تعزیف کنم براش.تو قسمت sectioon چه جوری موادم رو تعریف کنم؟ قسمت کامپوزیت رو زیاد بلد نیستم. میشه راهنمایین کنین لطفا؟

  • مدیریت گفت:

   سلام
   در همین پست کامل توضیح دادم.
   مشکل دشته باشین، میتونیم جلسه ای بصورت آنلاین برگزار کنیم و هر قسمت را مشکل داشته باشین، آموزش بدیم.
   روندش اینه: موادتون رو تعریف کنید، بعد section بزنین و بعد assign material.

 15. عاطفه گفت:

  ممنون.این کاری که گفتین رو انجام میدم مشکلی بود ازتون میپرسم مکمنون از کمکتون

 16. عمران عسکری گفت:

  سلام خسته نباشید بنده می خوام یک وزنه از 30 سانتی به یک تیر بتن ارمه برخورد کند باید چه کنم . چکونه این 2 تا را به هم نزدیک کنم ؟

 17. علیرضا بدیعی گفت:

  سلام من میخواستم woven کامپوزیت رو مدل کنم.خیلی ممنون میشم من رو کمک کنید.

 18. عاطفه گفت:

  salam khaste nsbashin.bebakhshin man modele compositamo sakhtam to abaqus.ama ghabl az in ke submit beshe in khata ro dad.mishe lotfan komakam konin?
  the rigid part instance part-2-1 is missing refrence point.
  either assign a refrence point to the corresponding part، or include the entire part instance in a rigid body constraint.the rigid part instance part-3-1 is missing a refrence point.
  either assing a refrence point to the corresponding part، or include the entire part instance in a rigid body constraint.
  the input file was not generated and the job was not submited for analysis.

  • مدیریت گفت:

   سلام
   لطفا فارسی تایپ کنید!
   چرا از rigid body استفاده کردین؟ نقطه مرجع (refrence point) برای اون تعریف کنین درست میشه.

   • عاطفه گفت:

    سلام من یه ورق shell کامپوزیتی تعریف کردم.بعد دو تا قطعه استوانه ای rigid به عنوان تکیه گاه در نطر گرفتم. یه دونه هم عین همیت دو تا روی ورق در نطر گرفتم که نیرو از طریق این به ورق وارد بشه. نقطه مرجع هم 3 تا گرفتم بین ورق و هر کدوم از این استوانه ها. ولی بازم خطا میده. به نطرتون مشگل چیه؟ همین خطای بالا رو میده

    • مدیریت گفت:

     چرا سه نقطه مرجع؟
     به تعداد rigid body باید نقطه مرجع تعیین کنید.
     اگر باز مشکل داشتین، فایلتون رو ارسال کنید بررسی بشه.

    • عاطفه گفت:

     سلام ببخشین من دو روزیش براتون فایلم رو ایمیل کردم خواستم بدونم به دستتون رسیده یانه؟

    • مدیریت گفت:

     سلام
     متاسفانه به دستمون نر سیده.
     دوباره ارسال کنید.

 19. موسوی نژاد گفت:

  با سلام خدمت شما
  موضوع پایان نامه بنده تاثیر آتش برروی مهاربند b.r.b می باشد،لطفا کمکم کنید

 20. مهران گفت:

  سلام.موضوع پایان نامم بررسی رفتار دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی تقویت شده بوسیله الیافهای کامپوزیتیست.کسی نیتونه کمکم کنه ک چ جوری مخزنو مدل کنم در نرم افزار آباکوس.اگه کمکم کنید ممنون میشم

 21. بردبار گفت:

  سلام
  ممنون از مطالب مفیدی که ارائه نمودید.
  چگونه می توان delamination (ورقه ورقه شدن) در یک چند لایه ای کامپوزیتی ایجاد نمود ؟

 22. آریا گفت:

  سلام
  سال نو رو به شما تبریک میگم.
  مرسی ازمطالب مفیدتون.
  سوالی که ار شما داشتم در مورد ایجاد یک پوشش بر روی سطح قطعه هست. چطور میشه پوشش رو در آباکوس تعریف کرد؟
  دیگه اینکه ایا خواص فصل مشترک بین پوشش و زمینه باید تعریف بشه؟

  • مدیریت گفت:

   سلام
   ممنون
   چه نوع پوششی؟
   میونین پارتتون رو section بزنین و خواص پوشش رو بش نسبت بدین.
   اگر چند پارت دارین، از قید Tie استفاده کنید.

   • آریا گفت:

    دوست عزیز من تازه کار با آباکوس رو شروع کردم.
    پوششی که می خوام اعمال کنم دو لایه هست. یک لایه کروم و یک لایه سرامیک هست که می خوتم بر روی فولاد اعمال کنم.
    من سه تا part مختلف تعریف کردم Propertyهم واسشون ایجاد کردم و نهایتاً اسمبل کردم. مشکلم اینجاست که :
    اولاً نیاز هست لایه های پوشش رو جدا تعریف کنم یا اینکه اول سطح فولادی مورد نظر رو تعریف کنم و بعد پوشش رو روی اونا ایجاد کنم.
    اگه فایل آموزشی در این زمینه دارید می تونید لطف کنید روی سایت قرار بدید؟!

 23. بهروز گفت:

  با سلام و احترام و تبریک سال نو
  از مطالب مفیدتون خیلی خیلی سپاسگزارم

  میشه لطفا راهنمایی بفرمایید چطور میشه کامپوزیت های لایه ای متشکل از لایه های پارچه ای (woven roving 0-90 or +-45) و نمدی (chopped strand mat CSM) را شبیه سازی کرد. آیا باید از دستور composite layup استفاده کنم؟ در اینصورت زاویه الیاف چطور میشه؟

 24. narges گفت:

  سلام در پاسخ به یکی از سوالات در مورد شبیه سازی fgm به استفاده از UMAT و نوشتن subroutine اشاره شده است. برای استفاده و آموزش موارد ذکر شده راهنمایی کنید لطفا

 25. لاله گفت:

  سلام
  من یه سوال داشتم، برای وارد کردن خواص کامپوزیت من در هیچ مقاله ای پیدا نکردم که مدول برشی را در سه جهت داشته باشه
  میشه راهنماییم کنین

 26. لاله گفت:

  ممن.ن به خاطر پاسختون
  ببخشید یک سوال دیگه شما کلاس به صورت خصوصی یا عمومی هم دارید؟

 27. مجتبی گفت:

  با سلام و خسته نباشید.
  آقا مطلبتون خیلی عالی و خوب بود. خیلی ممنون. خدا قوت.

 28. رحیمی گفت:

  سلام
  خیلی خوب
  موفق و بهتر باشید

 29. وحید گفت:

  سلام خسته نباشید.
  من روی ورق کامپوزیتی تقویت شده با ریب تحت بار خمش سه نقطه ای…ورقم از نوع شل و ریب ها از نوع سالید می باشند .. خواص هر دو رو توسط ENGINEERING CONSTANT تعریف کردم.. می خواستم بدونم از چه راهی برای تحلیل شکست سازه استفاده کنم…

 30. محمد گفت:

  با سلام
  ممنون از سایت خوب و مطالب مفیدتون
  من میخواستم یک تیر کامپوزیتی که با دو لایه نازک پیزوالکتریک پوشیده شده است را مدل کنم حال سوالات من بدین شرح است
  1- از المان سالید استفاده کنم یا شل کدام بهتر است برای این نوع تحلیل
  2- نحوه مدل این تیر چگونه است یعنی لایه های پیزو با کامپوزیت مدل می شود یا نه جداگانه باید مدل کرد و به تیر کامپوزیتی وصل کرد
  اگر منبعی در مورد این نوع تحلیل و هم چنین نحوه مدل سازی پیزو دارید لطفا راهنمایی کنید
  خیلی ممنون

 31. امیر گفت:

  باسلام وخسته نباشید.
  مطالب خیلی خوبی بود.
  من دارم روی یک پرتابه که با سرعت بالا به یک ورق چند لایه GFRP برخورد میکنه کار میکنم ومشکلاتی که دارم یکی تعریف step برای همچین مدلیه ویکی استفاده از solid یا shell. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • مدیریت گفت:

   مشکلتون دقیقا چیه؟

   • امیر گفت:

    دقیقا اینکه در ماژول step تحلیل dynamic/explicit رو که انتخاب میکنم موقع تحلیل نهایی خطا میده که با مشخصات تعریف شده برای کامپوزیت_hashin damage_ تحلیل explicit قابل قبول نیست.برای ضربه باتوجه به خطایی که میده و نوع ماده هدف چه تحلیلی رو باید انتخاب کنم؟
    -انتخاب نوع solid یا shell در تحلیل اثر داره؟

 32. mahboobe گفت:

  سلام خسته نباشيد.
  من براي طراحي كامپوزيت frp از جنس شيشه و كربن به خصوصيات اين مواد براي حالت elastisity اپشن engineering constante نياز دارم و درهيچ مقاله اي پيدا نكردم همچنين براي خصوصيات پلاستيسيته فولاد و بتن نيز هم مقاله اي پيدا نكردم . اگه منبعي در اختيار داريد لطفا برام بذاريد. باتشكر

 33. ارشد گفت:

  سلام پایان نامه ی من راجع به باکس فولادی پر شده با بتن هست.چطور مدل کنم؟

 34. ارشد گفت:

  بله.ممنون میشم کمکم کنید.

 35. حمید گفت:

  سلام
  وقت بخیر
  من جند تا سوال داشتم:
  1. خواص مکانیکی کامپوزیت رو که با دما تغییر کنه تو کدوم کتاب یا مقاله میشه پیدا کرد؟؟
  2. ابعاد استاندارد و بارگذاری استاندارد رو از کدوم منابع میشه پیدا کرد؟
  با تشکر

 36. محمد جواد گفت:

  با سلام ضمن تشکر از سایت بسیار خوبتون
  من میخوام یک ورق کامپوزیتی متشکل از دو پودر را تحلیل تنش حرارتی کنم میشه راهنمایی کنید
  ممنون

 37. سیاوش گفت:

  سلام ممنون از شما. موفق باشید

 38. مجتبی گفت:

  وقت بخیر
  من از حالت سه بعدی() استفاده میکنم . توی مقاله که شبیه سازی میکنم چیزی از این دو مقدار نگقته.Cross-prod Term Coeffو Stress Limit که در معیارهای شکست کامپوزیتها استفاده می شود. چند بذارم؟؟
  جدول اطلاعاتش این طوریه؟؟
  Elastic modulus in fiber direction E1 131 GPa
  Elastic modulus in transverse direction E2, E3 8.2 GPa
  Shear modulus in 1–2 and 1–3 plane G12, G13 4.5 GPa
  Shear modulus in 2–3 plane G23 3.5 GPa
  Poisson’s ratio v12, v13 0.281
  v23 0.47
  Tensile strength in the fiber direction XT 2000 MPa
  Compressive strength in fiber direction XC 1400 MPa
  Tensile strength in the transverse direction YT 130 MPa
  Compressive strength in the transverse direction YC 61 MPa
  Shear strength in the 1–2 and 1–3 plane S12, S13 70 MPa
  Shear strength in the 2–3 plane S23 40 MPa

 39. محمد گفت:

  سلام. برای دیدن تنش ها در مواد کامپوزیتی بر اساس معیار سای-هیل چه تغییراتی باید در field-out put انجام دهدم. ممنون

 40. حسین گفت:

  با سلام می خواستم در مورد ایجاد المان حجمی نماینده در اباکوس و توزیع ذرات در آن با استفاده از کد نویسی پایتون راهنمایی کنید. اگر منبع خوبی سراغ دارید لطفا معرفی کنید.

 41. فرزان گفت:

  سلام مهندس من میخوام درب عقب هلیکوپتر میل 171 رو به روش کامپوزیت طراحی و تحلیل کنم. سوالم اینه که من از shell معمولی استفاده کنم یا از countinu shell درضمن میخواستم بدونم توی property باید از کدوم خاصیت برای کامپوزیتم استفاده کنم در ضمن کامپوزیتم گرافیت اپوکسی هست. ممنون

 42. hossein گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من میخوام یه تیر کامپوزیتی تک لایه تک جهته با تئوری تیموشنکو رو در آباکوس مدل کنم و فرکانسهای طبیعیشو به دست بیارم.
  مشکل من اینه که نمیدونم از solid یا shell یا beam استفاده کنم
  beam که اصلا گزینه کامپوزیت نداره. بعدشم نمیدونم از shell continum استفاده کنم یا معمولی با توجه به اینکه ضخامت تیرم یک پنجم طول تیره

 43. saber گفت:

  سلام می خوام بادبند کمانش تاب طراحی کنم درچند جا مخصوصا اندرکنش مشکل دارم میتونید در این مورد پروژه ای قرار دهید.تعریف اندرکنش بین بتن و هسته فولادی و بتن و باکس فولادی محصور کننده بارگذاری بصورت جابجایی رفت و برگشتی.

 44. زهرا گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  ممنون از سایت خوبتون.عنوان پروژه من تحلیل تنش و کرنش در کامپوزیت frp و شبیه سازی در باکوس هستش میخواستم بدونم شما مقاله یا سایت معتبری در این زمینه ندارید؟

 45. فرشاد گفت:

  با سلام خدمت شما .
  ببخشید شما پروژه هم انجام میدین؟؟؟

 46. reza گفت:

  سلام من یک تیری که نصف آن توخالی بود وتحت تنش پیچشی قرار داشت را بانرم افزاز آباکوس تحلیل کردم میخواستم ببینم لنگر را باید روی سطح مقطع هر قسمتی که وارد شده قرار بدم یا روی سطح خارجی تیر وارد کنم؟
  ممنون میشم جواب بدید.

 47. سجاد گفت:

  سلام، خسته نباشید.
  ممنون از مطلب مهم و مفیدتون.
  پایان نامه بنده در مورد مدل سازی ورق ارتوتروپیک هستش. ایا کتاب خاصی در این مورد هست؟ اگر خیر، امکانش هست به صورت کامل تری در این مورد مرا راهنمایی نمایید.

 48. شهاب گفت:

  سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم برا فوم FGM,میشه قطعه رو به پارتیشن های ریز تقسیم کرد و برای
  اون جنسای متغیر تعریف کرد یا حتما باید سابروتین نوشته بشه؟؟؟

 49. mm2 گفت:

  آقا یا خانم نویسنده
  دست شما درد نکنه خیلی بهم کمک کردی. تشکر بسیار

 50. محمد گفت:

  سلام
  چرا نمیشه دانلود کنم ؟؟؟

 51. وفا کریمی گفت:

  باسلام خسته نباشی مهندسین عزیز
  من میخوام یه تحلیل ایر باس بال هواپیما انجام بدم وفرکانس های طبیعی بگیرم ومواد کامپوزیتی هم تعریف کنم .اگه میتونی در این مورد راهنمای کنید .واگر اموزش درمورد کامپوزیت وتحلی دینامیکی وگشتاوری دارید معرفی کنید .

 52. هادی گفت:

  با سلام
  تعریف جنس فوم در قسمت متریال چطور انجام می شه… پارامترهایی که برای دادن جنس فوم به مدل لازمه چیه؟
  فرق بین هایپر فوم و دانسیته فوم در قسمت متریال آباکوس چیه؟ ممنون

 53. جواد گفت:

  من میخوام یک مکعب مستطیتی رو شبیه سازی کنم که الیاف داخل اون به صورت استوانه ای قرار دارد میشه راهنمایی یا یک فایل اموزشی برام بفرستید ممنون میشم

 54. جواد گفت:

  خواهش راهنمایی کنین

 55. REZA گفت:

  با سلام
  فایل اموزشی یا مثال حل شده ای در مورد نحوه ی مدلسازی مواد FGM در نرم افزار آباکوس میخواستم.
  اگر هم فایلی موجود نمی باشد ممنون می شوم راهنمایی کنید
  با تشکر

 56. ahmad گفت:

  سلام بر مهندسین پر تلاش .خیلی ممنون و خدا خیرتون بده برای آموزش عالی و کاملتون

 57. علی گفت:

  سلام بال هواپیما شبیه سازی کنم . خواهشا یه منبع خوب مرتبط معرفی کنید.

 58. عظیم گفت:

  سلام وقتتون بخیر ممنون از پیج مفیدتون. ببخشید میخواستم بدونم برای تحلیل انرژی جذب شده در اثر برخورد یک گلوله به یک صفحه کامپوزیتی میتونید بهم راهنمایی کنید؟

 59. حمیدرضا گفت:

  سلام ادمین جان ممنون از مطالب فوق العاده ت واقعا کمک بزرگی بود

 60. s گفت:

  سلام دوستان خسته نباشید
  در مورد مدلساری دال بتنی با الیاف فولادی در آباکوس مطالب می خواستم ممنون میشم کمکم کنید

 61. شهریار گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ممنون از مطالب مفیدتون
  اگه امکانش هست میشه درمورد مدلسازی مواد درجه بندی شده تابعی توضیح بیشتری عرض کنید ممنون میشم
  باتشکر

 62. شکوفه گفت:

  سلام میشه لطف کنین بگین برای معیار تسای وو چه ثابت هایی باید وارد بشه؟

 63. majid گفت:

  سلام . من از این فایل توی یه کتاب استفاده کردم و می خواستم رفرنس بدم.چه چیزی باید رفرنس بدم. آیا نویسنده ای ذاره یا به خود سایت باید رفرنس داد یا از کتابی برداشته شده. ممنون

 64. رضا گفت:

  سلام .
  من میخوام یه کامپوزیت طراحی کنم که بین لایه هاش از پودر استفاده شده چطوری پودر رو برای آباکوس تعریف کنم؟
  ممنون میشم کمک کنید

 65. mohammad گفت:

  سلام خسته نباشید
  من روی یک تیر بتن آرمه با مقطع Tشکل دارم کار میکنم.که این تیر رئ تحت پیچش قرار میدم و قسمت میانی تیر رو با ورق های gfrp تقویت میکنم.ورق ها رو هم هر سری با زوایای 90و60.45.30تقویت میکنم و میخوام ببینم در کدوم حالت بیشتری کاهش تنش رو دارم.اما بعد تحلیل بیشترین کاهشی که دارم حدود 1درصده!بعضی وقتا هم افزایش دارم.میشه راهنماییم کنین که مشکل کجاست؟

 66. mohammad گفت:

  سلام خسته نباشید
  من روی یک تیر بتن آرمه با مقطع Tشکل دارم کار میکنم.که این تیر رئ تحت پیچش قرار میدم و قسمت میانی تیر رو با ورق های gfrp تقویت میکنم.ورق ها رو هم هر سری با زوایای 90و60.45.30تقویت میکنم و میخوام ببینم در کدوم حالت بیشتری کاهش تنش رو دارم.اما بعد تحلیل بیشترین کاهشی که دارم حدود 1درصده!بعضی وقتا هم افزایش دارم.میشه راهنماییم کنین که مشکل کجاست؟?

 67. محمدرضا گفت:

  سلام بنده هم یه ساندویچ پانل کامپوزیتی تعریف کردم به همه سکشن ها هم متریال دادم اما هیم ارور رو میده

 68. sj گفت:

  سلام وقت بخیر
  میخوام یه ستون مرکب در آباکوس طراحی کنم میشه لطفا رهنمایی بفرمایید
  اولین بار هست که میخوام با این نرم افزار کار کنم اطلاعات زیادی ندارم

 69. sj گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  میخوام یه ستون مرکب در آباکوس طراحی کنم میشه لطفا راهنمایی بفرمایید
  اولین باری هست که میخوام با این نرم افزار کار کنم اطلاعات زیادی ندارم

 70. نوید گفت:

  با سلام.من یک کامپوزیت glass-epoxy پنج لایه تعریف کردم و می خواستم بدونم چگونه می توم مقادیر E1وE2 را برای کل این کامپوزیت بدست بیاورم نه برای هر لایه؟

 71. شیما گفت:

  سلام وقت بخیر
  من می خوام در یک پروژه اجرایی دکل انتقال نیرو از نوع لتیس که کاملا از المان های فولادی (معمولا از نوع نبشی) طراحی واجرا میشه رو با مقاطع کامپوزیتی (FRP/GRP) که در حال حاضر در ایران تولید میشه جایگزین و طراحی کنم.آیا در نرم افزار آباکوس میشه این کار رو انجام داد یا نرم افزار مناسب تری هست؟


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهندسی شامل نرم افزارها، استانداردها و آموزش ها به سامانه اطلاع رسانی ما بپیوندید.

بدون پرداخت هزینه، تا هر وقت بخواهید.

تست

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
مشاوره
مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

 
                    همکاران ما پاسخگو شما خواهند بود.