کد شبیه سازی میدان مغناطیسی 3 فاز با متلب

در این پست سورس برنامه شبیه سازی میدان مغناطیسی 3 فاز با MATLAB را خدمت شما کاربران قرار داده ایم. در ابتدا پارامترهای اولیه را تعریف نمودایم. مقدار فاکتور bmax را برابر 1 قرار داده، فرکانس 50 هرتز، پریود زمانی نیز عکس فرکانس تعریف شده و سرعت زاویه ای نیز برابر 2*pi*freq رایان بر ثانیه در نظر گرفته شده است. تعداد سیکل مورد بررسی نیر 2 سیکل می باشد.

 Three Magnetic Fields Simulation in MATLAB

 در ادامه مولفه های میدان مغناطیسی را در جهت های مورد نظر تعریف می نماییم:

Baa = sin(w*t) .* (cos(0) + 1i*sin(0));
Bbb = sin(w*t-2*pi/3) .* (cos(2*pi/3) + 1i*sin(2*pi/3));
Bcc = sin(w*t+2*pi/3) .* (cos(-2*pi/3) + 1i*sin(-2*pi/3)); 

 و سپس نمودارها را رسم می نماییم. سورس کامل این برنامه به زبان متلب در ادامه آورده شده است:

% ******************************************
% EngPedia.ir
% ******************************************

clc;           % clear screen
clear;          % clear all the varibles
close all;        % Close all the open figures
bmax = 1;        % Normalize bmax to 1
freq = 50;        % Frequency in Hz
T=1/freq;        % Time Period in aec
w = 2*pi*freq;      % angluar velocity (rad/s)
n=2;           % Number of cycles to be plotted

% First, generate the three component magnetic fields

t = 0:T/1200:n*T;                      % Time for five cycle of selected frequency
Baa = sin(w*t) .* (cos(0) + 1i*sin(0));           % Phase A magnetic field along its axis aa'
Bbb = sin(w*t-2*pi/3) .* (cos(2*pi/3) + 1i*sin(2*pi/3));  % Phase B magnetic field along its axis bb'
Bcc = sin(w*t+2*pi/3) .* (cos(-2*pi/3) + 1i*sin(-2*pi/3)); % Phase C magnetic field along its axis cc'

% Calculate Bnet
Bnet = Baa + Bbb + Bcc;                   % Net Magnetic field

% Calculate a circle representing the expected maximum value of Bnet

circle = 1.5 * (cos(w*t) + i*sin(w*t));

% Plot the reference circle
figure(1);
plot(circle,'k','LineWidth',2.0);
hold on;

% Plot the reference vectors for the B-field components
Baa_ref = 1.5 .* (cos(0) + i*sin(0));
Bbb_ref = 1.5 .* (cos(2*pi/3) + i*sin(2*pi/3));
Bcc_ref = 1.5 .* (cos(-2*pi/3) + i*sin(-2*pi/3));

line('XData',[0 real(Baa_ref)], ...
   'YData',[0 imag(Baa_ref)], ...
   'Color','k','LineStyle',':','EraseMode','xor');
line('XData',[0 real(Bbb_ref)], ...
   'YData',[0 imag(Bbb_ref)], ...
   'Color','k','LineStyle',':','EraseMode','xor');
line('XData',[0 real(Bcc_ref)], ...
   'YData',[0 imag(Bcc_ref)], ...
   'Color','k','LineStyle',':','EraseMode','xor');

% Add magnetic field annotations

text (1.6 * cos(0),       1.6 * sin(0),      '\bfB_{aa}');
text (1.6 * cos(2*pi/3) - 0.2, 1.6 * sin(2*pi/3) + 0.1, '\bfB_{bb}');
text (1.6 * cos(-2*pi/3) - 0.2, 1.6 * sin(-2*pi/3),   '\bfB_{cc}');

% Plot the initial positions of the magnetic vector lines.
% Note that Baa is black, Bbb is blue, Bcc is magneta, and Bnet is red.

ii = 1;
h1=line('XData',[0 real(Baa(ii))], ...
    'YData',[0 imag(Baa(ii))], ...
    'Color','k','EraseMode','xor', ...
    'Linewidth',2.0);
hold on;
h2=line('XData',[0 real(Bbb(ii))], ...
    'YData',[0 imag(Bbb(ii))], ...
    'Color','b','EraseMode','xor', ...
    'Linewidth',2.0);
h3=line('XData',[0 real(Bcc(ii))], ...
    'YData',[0 imag(Bcc(ii))], ...
    'Color','m','EraseMode','xor', ...
    'Linewidth',2.0);
h4=line('XData',[0 real(Bnet(ii))], ...
    'YData',[0 imag(Bnet(ii))], ...
    'Color','r','EraseMode','xor', ...
    'Linewidth',2.0);

  
% Labels and annotations
title ('\bfThe Rotating Magnetic Field');
xlabel('\bfFlux Density (T)');
ylabel('\bfFlux Density (T)');
axis square;
axis([-2 2 -2 2]);

% Now update the lines as a function of time.
for ii = 2:length(t)

  set(h1,'XData',[0 real(Baa(ii))]);
  set(h1,'YData',[0 imag(Baa(ii))]);
  set(h2,'XData',[0 real(Bbb(ii))]);
  set(h2,'YData',[0 imag(Bbb(ii))]);
  set(h3,'XData',[0 real(Bcc(ii))]);
  set(h3,'YData',[0 imag(Bcc(ii))]);
  set(h4,'XData',[0 real(Bnet(ii))]);
  set(h4,'YData',[0 imag(Bnet(ii))]);
  drawnow;

end
hold off;
figure(2);
title ('\bfMagnetic Fields in time Domain');
ylabel('\bfFlux Density (T)');
xlabel('\bfTime(sec)');
axis([0 n*T -2 2]);
hold on;
grid on;
plot(t,Baa,'c');
plot(t,Bbb,'b');
plot(t,Bcc,'m');
plot(t,Bnet,'r');
legend('Baa','Bbb','Bcc','Bnet')
clc;

 

خروجی برنامه بصورت زیر می باشد:

magnetic

 

magnetic

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :

تعداد 1 دیدگاه برای نوشته " کد شبیه سازی میدان مغناطیسی 3 فاز با متلب" ارسال شده است .

  رسول 26 آذر 1398 در 7:39 ق.ظ
 1. عالی اما دانلود نمیشه

 2. پاسخ

0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهندسی شامل نرم افزارها، استانداردها و آموزش ها به سامانه اطلاع رسانی ما بپیوندید.

بدون پرداخت هزینه، تا هر وقت بخواهید.

تست

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

 
                    همکاران ما پاسخگو شما خواهند بود.