کد لرزاندن پنجره Figure در متلب

این بار قصد داریم یک سورس کد جالب را خدمت شما معرفی نماییم. رزاندن پنجره Figure در متلب!

یکی ار ویزگی های یاهو مسنجر، قابلیت لرزاندن پنجره چت (Buzz) می باشد. شاید به این قضیه فکر کرده باشید که چگونه می توان این کار را در متلب پیاده کرد. سورس کامل این برنامه را خدمت شما کاربران ارایه می نماییم.

Shaking Figure Window in MATLAB

% ******************************************
% EngPedia.ir
% ******************************************

function mquake(h,int,dur,op1,op2)
% mquake(h,int,dur,op1,op2) Randomly vibrates graphical objects, where:
% 
% h:   Handle of required object(s) (scalar or vector)
% 
% int:  Intensity of vibration (scalar)
% 
% dur:  Duration of vibration in seconds (estimate, scalar)
% 
% op1:   1 -> Object returns to starting position at the end
%     0 -> Object ends up where earthquake lands it
%
% op2:   1 -> Confine object to screen limits
%     0 -> Vibrate freely
%
% Setting OP2 to 1 will confine the vibrating object to its container's
% limits. It confines a figure to the screen limits, and confines axes and
% uicontrols to the limits of the figures containing them.
% 
% + Example 1:
% % Vibrate figure (Highlight and press F9 to run)
% 
% t=0:.1:4;
% y=cos(t);
% plot(t,y)
% mquake(gcf,2,5,0,1)
% 
% 
% + Example 2:
% % Vibrate uicontrol (Highlight and press F9 to run)
% 
% h=uicontrol('style','pushbutton','callback','mquake(h,.25,.5,1,1)','string','Press Me!'); 
% 
% 
% + Example 3:
% % Observe the effect of confinement (Highlight and press F9 to run)
% 
% h=uicontrol('style','pushbutton','callback','mquake(h,9,5,1,1)','string','Press Me!'); 
% 
% 
% + Example 4:
% % Vibrate Line (Highlight and press F9 to run)
% 
% plot(1:9,rand(1,9),1:9,rand(1,9))
% set(findobj('type','line'),'linewidth',3)
% axis([0 10 -1 2])
% mquake(findobj('color','b'),3,5,1)
% 
% 
% + Example 5:
% % Vibrate multiple figures (Highlight and press F9 to run)
% 
% a=zeros(1,5);
% for k=1:5
%   a(k)=figure('menubar','none');
% end
% mquake(a,2.5,10,0,1)
% close(a)
%
%
% + Example 6:
% % Explosion (Highlight and press F9 to run)
%
% uicontrol('style','pushbutton','callback','mquake(gca,.25,.5,1,1)','string','Press Me!');
% -------------------------------------------------------------------------------------
% 
% Tested on MATLAB R2007a (7.4)
% 
% Husam Aldahiyat, Jan, 2009
% [email protected]
% Version 1.6

if nargin < 3
	error('MSG:ID3','Too few inputs; please Check input parameter documentation')
elseif nargin < 4
	op1=0;
	op2=1;
elseif nargin < 5
	op2=1;
end

if length([int, dur, op1, op2]) > 4
	error('MSG:ID1','Inputs for INT, DUR, OP1 and OP2 need to be scalars. Please read documentation.')
end

try 
	g=num2cell(get(h,'type'),2);
catch
	error('MSG:ID2','Handle object does not exist. Please check your input.')
end

if strcmp(g{1},'figure') || strcmp(g{1},'uicontrol') || strcmp(g{1},'axes') 
	
	set(h,'units','normalized')
	p=num2cell(get(h,'position'),2);
	tic
	while toc<dur		
		for k=1:length(g)
			if op1
				set(h(k),'position',p{k}+[(2*rand-1)*int/100 (2*rand-1)*int/100 0 0])				
			else
 				o=num2cell(get(h(k),'position'),2);
				set(h(k),'position',o{1}+[(2*rand-1)*int/100 (2*rand-1)*int/100 0 0])
			end
			if op2
				a=get(h(k),'position');
				tot=a(1:2)+a(3:4);
				if ~isempty(find(tot>1,1))										
					a(tot>1)=1-a(find(tot>1)+2);
					set(h(k),'position',a)
				end
				if ~isempty(find(a<0,1))										
					a(a<0)=0;
					set(h(k),'position',a)
				end
			end
		end
		drawnow()
	end
	
	if op1
		for k=1:length(g)
			set(h(k),'position',p{k})
		end
	end

else
	
	if size(get(h,'xdata'),1)==1
		p1{1}=get(h,'xdata');
	else
		p1=get(h,'xdata');
	end
	if size(get(h,'ydata'),1)==1
		p2{1}=get(h,'ydata');
	else
		p2=get(h,'ydata');
	end
	if size(get(h,'zdata'),1)==1
		p3{1}=get(h,'zdata');
	else
		p3=get(h,'zdata');
	end
	
	tic
	while toc<dur		
		for k=1:length(g)
			if op1
				set(h(k),'xdata',p1{k}+(2*rand-1)*int/100)
				set(h(k),'ydata',p2{k}+(2*rand-1)*int/100)
				set(h(k),'zdata',p3{k}+(2*rand-1)*int/100)
			else
				set(h(k),'xdata',get(h(k),'xdata')+(2*rand-1)*int/100)
				set(h(k),'ydata',get(h(k),'ydata')+(2*rand-1)*int/100)
				set(h(k),'zdata',get(h(k),'zdata')+(2*rand-1)*int/100)
			end
		end
		drawnow()
	end
	
	if op1
		for k=1:length(g)
			set(h(k),'xdata',p1{k})
			set(h(k),'ydata',p2{k})
			set(h(k),'zdata',p3{k})
		end
	end
end

 بطور مثال:

mquake(gcf,10,7,0,1)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در زمینه مهندسی شامل نرم افزارها، استانداردها و آموزش ها به سامانه اطلاع رسانی ما بپیوندید.

بدون پرداخت هزینه، تا هر وقت بخواهید.

تست

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

 
                    همکاران ما پاسخگو شما خواهند بود.