دانلود سورس 3D convolution in the FFT domain

2428 بازدید

این برنامه جهت رسم پیچش سه بعدی (3D convolution) در دومین سری فوریه (fourrier) نوشته شده است. این سورس به زبان متلب و نسخه MATLAB 7.13 R2011b پیاده سازی شده است. خروجی این برنامه را می توانید را در 6 حالت مختلف و کانتورهای رنگی مشاهده نمایید.

3D convolution in the FFT domain

3D convolution in the FFT domain

سورس این برنامه بصورت زیر می باشد:

function [outVol] = convolution3D_FFTdomain(inVol,inKer)
%% convolution3D_FFTdomain - Performs a fast 3D convolution between a volume and a kernel using mutliplication in the Fourrier space. 
%
% Syntax: [outVol] = convolutionInFFTdomain(inVol,inKer,inMsg)
% Inputs:
%    inVol - input volume (real / complex)
%    inKer - input kernel (real / complex)
% Outputs:
%    outVol - output convolved volume (real / complex) - precision of the output format is the same as the input
%    volume. The output volume is the central part of the convolution with same size as inVol.
%    size(outVol)=size(inVol) ('same' option of convn).
%
% Other m-files required: none
% Subfunctions: none
% MAT-files required: none

% Author: Christopher Coello
% Work address: Preclinical PET/CT Unit
% Email address: s.c.coello@medisin.uio.no
% Website: http://www.med.uio.no/imb/english/services/public/pet/
% 2012/03/13; Last revision: 2012/03/16
% Created with Matlab version: 7.13.0.564 (R2011b)

% EngPedia.ior
% Iranian Engineering Encyclopedia

% Check if both inputs are real numbers
realInput = isreal(inVol) && isreal(inKer);

% Check the precision of the input volume
if strcmp(class(inVol),'double'),
  indDb=1;
else
  indDb=0;
end

% Size of the input volumes
inVolSize=size(inVol);
inVolSide=max(inVolSize);
inKerSize=size(inKer);
inKerSide=max(size(inKer));

% Fourrier tranform of the volume and inKer.
extr(1:3)={};
for iDim=(1:3),
  inVol=fft(inVol,inVolSide+inKerSide-1,iDim);
  inKer=fft(inKer,inVolSide+inKerSide-1,iDim);
  extr{iDim}=ceil((inKerSize(iDim)-1)/2)+(1:inVolSize(iDim));
end

% Multiplication of the Fourrier tranforms
conv_FFT=inVol.*inKer;

% Inverse Fourrier Transform of the convolution
for iDim=(1:3),
  conv_FFT=ifft(conv_FFT,[],iDim);
end

% Crop the side of the image in relation to the size of the kernel
convinVol=conv_FFT(extr{:});

% limit the results
if realInput,
  convinVol=real(convinVol);
end

% Format the output into single precision if needed
if indDb,
  outVol=convinVol;
else
  outVol=single(convinVol);
end

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :
کد روبرو را وارد نمایید
captcha


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.