دانلود استاندارد IEEE

7950 بازدید

برای اولین بار در بین سایتهای یارانی، گلچینی از مهم ترین و جدیدترین استاندارد IEEE را خدمت شما کاربران محترم ارائه می کنیم. این مجموعه شامل 82 استاندارد بوده و بصورت اختصاصی در سایت داشنامه تخصصی مهندسی ایران بصورت رایگان ارائه می شود.

IEEE

IEEE Standards

استانداردها شامل کدهای زیر می باشد:

1276-1997

1277-2000

1388-2000

1538-2000

259-1999

62-1995

637-1985

638-1992

C57.100-1999

C57.104-1991

C57.105-1978

C57.109-1993

C57.110-1998

C57.110-1998_errata

C57.111-1989

C57.111-1989_interps

C57.113-1991

C57.116-1989

C57.117-1986

C57.119-2001

C57.12.00-2000

C57.12.01-1998

C57.12.10-1997

C57.12.20-1997

C57.12.21-1992

C57.12.22-1993

C57.12.23-2002

C57.12.24-2000

C57.12.25-1990

C57.12.26-1992

C57.12.28-1999

C57.12.29-1991

C57.12.29-1999_errata

C57.12.35-1996

C57.12.40-2000

C57.12.44-2000

C57.12.50-1981

C57.12.51-1981

C57.12.52-1981

C57.12.55-1987

C57.12.56-1986

C57.12.58-1991

C57.12.59-2001

C57.12.60-1998

C57.12.70-2000

C57.12.90-1999

C57.12.91-2001

C57.120-1991

C57.121-1998

C57.124-1991

C57.125-1991

C57.127-2000

C57.129-1999

C57.13.1-1981

C57.13.3-1983

C57.131-1995

C57.13-1993

C57.134-2000

C57.135-2001

C57.136-2000

C57.138-1998

C57.15-1999

C57.16-1996

C57.18.10-1998

C57.19.00-1991

C57.19.01-2000

C57.19.03-1996

C57.19.100-1995

C57.21-1990

C57.91-1995

C57.91-1995_errata

C57.91-1995_interps

C57.93-1995

C57.94-1982

C57.96-1999

C57.98-1993

C57.98-1993_errata

PC57.106-2002

PC57.12.31-2002

PC57.12.32-2002

PC57.12.80-2002

PC57.123-2002

لیست استانداردها بصورت جزئی:

IEEE Std 62™-1995, Guide for Diagnostic Field Testing of Electric Power Apparatus— Part

1: Oil Filled Power Transformers, Regulators, and Reactors
IEEE Std 259™-1999, Standard Test Procedure for Evaluation of Systems of Insulation for Dry-Type Specialty and General Purpose Transfomers

IEEE Std 637™-1985 (Reaff 1992), Guide for the Reclamation of Insulating Oil and Criteria for Its Use

IEEE Std 638™-1992 (Reaff 1999), Standard for Qualification of Class 1E Transformers for Nuclear Power Generating Stations

IEEE 1276™-1997, Guide for the Application of High Temperature Insulation Materials in Liquid-Immersed Power Transformers

IEEE Std 1277™-2000, General Requirements and Test Code for Dry-Type and Oil-Immersed Smoothing Reactors for DC Power Transmission

IEEE Std 1388™-2000, Standard for the Electric Reporting of Transformer Test Data

IEEE Std 1538™-2000, Guide for Determining of Maximum Winding Temperature Rise in Liquid-Filled Transformers

IEEE Std C57.12.00™-2000, Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers

IEEE Std C57.12.01™-1998, Standard General Requirements for Dry-Type Distribution and Power Transformer Including Those with Solid-Cast and/or Resin-Encapsulated Windings

ANSI C57.12.10-1997, Standard for Transformers—230 kV and Below 833/958 through 8333/10 417 kVA, Single-Phase, and 750/862 Through 60 000/80 000/100 000 kVA, Three-Phase Without Load Tap Changing; and 3750/4687 Through 60 000/80 000/100 000 kVA with Load Tap Changing—Safety Requirements

ANSI C57.12.20-1997, Standard for Overhead-Type Distribution Transformers, 500 kVA and Smaller: High Voltage, 34500 Volts and Below; Low Voltage, 7970/13800Y Volts and Below

ANSI C57.12.21-1992, Standard for Transformers—Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-Phase Distribution Transformers with High Voltage Bushings; High-Voltage, 34500 GRYD/19920 Volts and Below; Low-Voltage, 240/120 volts; 167 kVA and Smaller

ANSI C57.12.22-1993 (Reaff 1998), Standard for Transformers—Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-Phase Distribution Transformers with High-Voltage Bushings, 2500 kVA and Smaller: High-Voltage, 34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; Low Voltage, 480 Volts and Below

IEEE C57.12.23™-2002, Standard for Transformers—Underground-Type, Self-Cooled, Single-Phase Distribution Transformers With Separable, Insulated, High-Voltage Connectors; High Voltage (24 940 GrdY/14400 V and Below) and Low Voltage (240/120 V, 167 kVA and Smaller)

ANSI C57.12.24-2000, Standard for Transformer—Underground-Type Three-Phase Distribution Transformers, 2500 kVA and Smaller; High Voltage, 34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; Low Voltage, 480 Volts and Below—Requirements

ANSI C57.12.25-1990, Standard for Transformers—Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Single-Phase Distribution Transformers with Separable Insulated High-Voltage Connectors: High-Voltage, 34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; Low-Voltage, 240/120 Volts; 167 kVA and Smaller—Requirements

ANSI C57.12.26-1992, Standard for Pad-Mounted, Compartmental-Type, Self-Cooled, Three-Phase Distribution Transformers for Use with Separable Insulated High-Voltage Connectors (34 500 GrdY/19 920 Volts and Below; 2500 kVA and Smaller)

ANSI C57.12.28-1999, Standard for Pad-Mounted Equipment—Enclosure Integrity

ANSI C57.12.29-1991, Standard for Pad-Mounted Equipment—Enclosure Integrity for Coastal Environments

ANSI C57.12.29-1999 Errata

Approved Draft IEEE PC57.12.31™-2002, Standard for Pole-Mounted Equipment—Enclosure Integrity

Approved Draft IEEE PC57.12.32™-2002, Standard for Submersible Equipment—Enclosure Integrity

IEEE C57.12.35™-1996, Standard for Bar Coding for Distribution Transformers

ANSI C57.12.40-2000, Standard for Secondary Network Transformers—Subway and Vault Types (Liquid Immersed)—Requirements

IEEE C57.12.44™-2000, Requirements for Secondary Network Protectors

ANSI C57.12.50-1981 (Reaff 1998), Requirements for Ventilated Dry-Type Distribution Transformers, 1 to 500 kVA, Single-Phase, and 15 to 500 kVA, Three-Phase, with High-Voltage 601 to 34 500 Volts, Low-Voltage 120 to 600 Volts

ANSI C57.12.51-1981 (Reaff 1998), Requirements for Ventilated Dry-Type Power Transformers, 501 kVA and Larger, Three Phase, with High-Voltage 601 to 34 500 Volts, Low-Voltage 208Y/120 to 4160 Volts

ANSI C57.12.52-1981 (Reaff 1998), Requirements for Sealed Dry Type Power Transformers, 50a kVA and Larger, Three Phase and High Voltage 601 to 34 500 Volts, Low Voltage 208Y/120 to 4160 Volts

ANSI C57.12.55-1987 (Reaff 1998), Standard for Dry Type Transformers in Unit Installations, Including Unit Substations—Conformance Standard

IEEE C57.12.56™-1986 (Reaff 1998), Standard Test Procedure for Thermal Evaluation of Insulation Systems for Ventilated Dry-Type Power and Distribution Transformers

IEEE C57.12.58™-1991 (Reaff 2002), Guide for Conducting a Transient Voltage Analysis of a Dry-Type Transformer Coil

IEEE Std C57.12.59™-2001, Guide for Dry-Type Transformer Through-Fault Current Duration

IEEE C57.12.60™-1998, Guide for Thermal Evaluation of Insulation Systems for Solid-Cast and Resin-Encapsulated Power and Distribution Transformers IEEE C57.12.70™-2000, Standard for Terminal Markings and Connections for Distribution and Power Transformers Approved Draft IEEE PC57.12.80™-2002, Standard Terminology for Power and Distribution Transformers

IEEE C57.12.90™-1999, Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers and Guide for Short-Circuit Testing of Distribution and Power Transformers

IEEE C57.12.91™-2001, Test Code for Dry-Type Distribution and Power Transformers (Revision of IEEE Std C57.91-1981, IEEE Std C57.92-1981, and IEEE Std C57.115-1991) IEEE C57.13™-1993, Standard Requirements for Instrument Transformers IEEE C57.13.1™ -1981 (Reaff 1999), Guide for Field Testing of Relaying Current Transformers

IEEE C57.13.3™-1983 (Reaff 1990), Guide for the Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases
IEEE C57.15™-1999, Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Step-Voltage and Induction-Voltage Regulators
IEEE C57.16™-1996 (Reaff 2001), Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Dry-Type Air-Core Series-Connected Reactors
IEEE C57.18.10™-1998, Standard Practices and Requirements for Semiconductor Power Rectifier Transformers (Revision and redesignation of ANSI/IEEE C57.18-1964)
IEEE C57.19.00™-1991 (Reaff 1997), Standard General Requirements and Test Procedure for Outdoor Power Apparatus Bushings
IEEE C57.19.01™-2000, Standard Performance Characteristics and Dimensions for Outdoor Apparatus Bushings
IEEE C57.19.03™-1996, Standard Requirements, Terminology, and Test Bar Coding for Bushings for DC Applications
IEEE C57.19.100™-1995, Guide for Application of Power Apparatus Bushings IEEE C57.21™-1990 (Reaff 1995), Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Shunt Reactors Over 500 kVA

IEEE C57.91™-1995, Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Overhead and Pad-Mounted Distribution Transformers Rated 500 kVA and Less with 65° C or 55° C Average Winding Rise

IEEE C57.91-1995 Errata

IEEE C57.91-1995 Interpretations

IEEE C57.93™-1995 (Reaff 2001), Guide for Installation of Liquid-Immersed Power

Transformers

IEEE C57.94™-1982 (Reaff 2000), Recommended Practice for Installation, Application, Operation, and Maintenance of Dry-Type General Purpose Distribution and Power Transformers
IEEE C57.96™-1999, Guide for Loading Dry-Type Distribution and Power Transformers
IEEE C57.98™-1993 (Reaff 1999), Guide for Transformer Impulse Tests
IEEE C57.98-1993 Errata
IEEE C57.100™-1999, Standard Test Procedure for Thermal Evaluation of Oil-Immersed

Distribution Transformers
IEEE C57.104™-1991, Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed
Transformers
IEEE C57.105™-1978 (Reaff 1999), Guide for Application of Transformer Connections in
Three-Phase Distribution Systems
Approved Draft IEEE PC57.106™-2002, IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of
Insulating Oil in Equipment
IEEE C57.109™-1993 (Reaff 2000), Guide for Liquid-Immersed Transformer Through-Fault-
Current Duration
IEEE C57.110™-1998, Recommended Practice for Establishing Transformer Capability When

Supplying Nonsinusoidal Load Currents
IEEE C57.110-1998 Errata
IEEE C57.111™-1989 (Reaff 1995), Guide for Acceptance of Silicone Insulating Fluid and Its

Maintenance in Transformers
IEEE C57.111-1989 Interpretation
IEEE C57.113™-1991, Guide for Partial Discharge Measurement in Liquid-Filled Power

Transformers and Shunt Reactors
IEEE C57.116™-1989 (Reaff 2000), Guide for Transformers Directly Connected to Generators
IEEE C57.117™-1986 (Reaff 1998), Guide for Reporting Failure Data for Power Transformers

and Shunt Reactors on Electric Utility Power Systems
IEEE C57.119™-2001, Performing Temperature Rise Tests on Oil-Immersed Power
Transformers at Loads Beyond Nameplate Ratings
IEEE C57.120™-1991 (R2000), IEEE Loss Evaluation Guide for Power Transformers and
Reactors
IEEE C57.121™-1998, Guide for Acceptance and Maintenance of Less Flammable Hydrocarbon Fluid in Transformers

Approved Draft IEEE PC57.123™-2002, Guide for Transformer Loss Measurements
IEEE C57.124™-1991 (Reaff 2002), Recommended Practice for the Detection of Partial Discharge and the Measurement of Apparent Charge in Dry -Type Transformers

IEEE C57.125™-1991 (Reaff 1998), Guide for Failure Investigation, Documentation, and  Analysis for Power Transformers and Shunt Reactors

IEEE C57.127™-2000, Trial-Use Guide for the Detection of Acoustic Emissions from Partial  Discharges in Oil-Immersed Power Transformers

IEEE C57.129™-1999, General Requirements and Test Code for Oil-Immersed HVDC Converter Transformers

IEEE C57.131™-1995, Guide for the Application of Metal Oxide Sure Arresters for AC  Systems

IEEE Std C57.134™-2000, Guide for Determination of Hottest Spot Temperature in Dry Type  Transformers

IEEE Std C57.135™-2001, IEEE Guide for the Application, Specification, and Testing of  Phase-Shifting Transformers

IEEE Std C57.136™-2000, IEEE Guide for Sound Level Abatement and Determination for  Liquid-Immersed Power Transformers and Shunt Reactors Rated Over 500 kVA

IEEE C57.138™-1998, Recommended Practice for Routine Impulse Test for Distribution  Transformers

(اختصاصی دانشنامه تخصصی مهندسی ایران)

 ———————————————————-

 دانلوددانلود

 password یاتاقانهای مغناطیسی  پسورد: engpedia.ir

 

دسترسی به استانداردها فقط در کانال:

 engpedia   EngPedia_ir@ 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :
کد روبرو را وارد نمایید
captcha


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.