نرم افزار WinGLink 2023 تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک ژئوفیزیک

429 بازدید

نرم افزار WinGLink یک نرم افزار تخصصی ژئوفیزیک برای پردازش و تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک (MT)، مگنتوتلوریک زمان دامنه (TDEM)، میدان الکترومغناطیس تحریک شده (CSEM)، القائی کنترل شده (CSAMT)، القائی صوتی (AMT) و القائی طولانی مدت (LTEM) محصول شرکت Schlumberger است.

نرم افزار WinGLink یک نرم افزار کامل و کارآمد در زمینه ژئوفیزیک است که می‌تواند داده‌های مختلف الکترومغناطیس را پردازش و تفسیر کند. نرم افزار WinGLink می‌تواند با سایر نرم افزارهای ژئوفیزیک مانند EMTP, EMIGMA, EMAP, EMIX, EMIT, EMTF, EMTD, EM3D و غیره ارتباط برقرار کند و داده‌ها را به صورت فایل‌های متداول مانند EDI, J, Z, DAT و غیره خوانده و نوشته کند. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا داده‌های خود را با استفاده از نرم افزارهای مختلف تحلیل و مقایسه کند.

علاوه بر این، نرم افزار WinGLink می‌تواند داده‌های الکترومغناطیس را با در نظر گرفتن چندین منبع الکترومغناطیس مانند فرکانس‌های مختلف، جهات مختلف، شکل‌های مختلف، فاصله‌های مختلف و غیره پردازش و تفسیر کند. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا دقت و کامل بودن نتایج را بالا ببرد.

نرم افزار WinGLink می‌تواند داده‌های الکترومغناطیس را با در نظر گرفتن چندین پروفایل مختلف مانند خطوط، منحنی‌ها، شبکه‌ها، سطوح و غیره پردازش و تفسیر کند. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا ساختار زیرسطح را با جزئیات بالاتر بشناسد.

قابلیت های WinGLink

این نرم افزار دارای قابلیت‌های زیر است:

  • قابلیت پشتیبانی از داده‌های چند بعد: نرم افزار WinGLink می‌تواند داده‌های الکترومغناطیس را با در نظر گرفتن چندین بعد مختلف مانند 1 بعد، 2 بعد، 3 بعد، 4 بعد و غیره پردازش و تفسیر کند. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا پیدایش و توزیع رسانایی در فضا را بهتر مشاهده کند.
  • پردازش داده‌های MT: نرم افزار WinGLink قابلیت پردازش داده‌های MT را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش رابطه بین فرکانس‌ها (IRF)، روش تبدیل فوریه سریع (FFT)، روش تبدیل فوریه چندگانه (MFT)، روش تبدیل فوریه چندگانه بهینه شده (OMFT) و روش تبدیل فوریه چندگانه با پنجره سینوسی (SMFT) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت حذف نویزهای مختلف مانند نویزهای جوی، نویزهای صنعتی، نویزهای ساختاری و نویزهای تصادفی را با استفاده از روش‌های مانند فیلتر کالمن (Kalman filter)، فیلتر وینر (Wiener filter)، فیلتر میدان تصادفی (Random field filter) و فیلتر میدان تصادفی با پارامتر بهینه سازی شده (Optimized random field filter) دارد.
  • تفسیر داده‌های MT: نرم افزار WinGLink قابلیت تفسیر داده‌های MT را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش وارون سازی 1 بعدی (1D inversion)، روش وارون سازی 2 بعدی (2D inversion)، روش وارون سازی 3 بعدی (3D inversion)، روش وارون سازی چند بعدی (Multi-dimensional inversion)، روش وارون سازی چند فرکانس (Multi-frequency inversion)، روش وارون سازی چند پروفایل (Multi-profile inversion) و روش وارون سازی چند منبع (Multi-source inversion) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت اعمال محدوده‌های قبل از وارون سازی (a priori constraints)، محاسبه خطای وارون سازی (inversion error)، برآورد عمق نفوذ الکترومغناطیس (electromagnetic penetration depth)، تولید نقشه‌های رسانایی (conductivity maps)، تولید مقاطع رسانایی (conductivity sections) و تولید مدل‌های سه بعدی رسانایی (3D conductivity models) را دارد.
  • پردازش و تفسیر داده‌های TDEM: نرم افزار WinGLink قابلیت پردازش و تفسیر داده‌های TDEM را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش وارون سازی 1 بعدی (1D inversion)، روش وارون سازی 2 بعدی (2D inversion)، روش وارون سازی 3 بعدی (3D inversion)، روش وارون سازی چند بعدی (Multi-dimensional inversion)، روش وارون سازی چند فرکانس (Multi-frequency inversion)، روش وارون سازی چند پروفایل (Multi-profile inversion) و روش وارون سازی چند منبع (Multi-source inversion) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت اعمال محدوده‌های قبل از وارون سازی (a priori constraints)، محاسبه خطای وارون سازی (inversion error)، برآورد عمق نفوذ الکترومغناطیس (electromagnetic penetration depth)، تولید نقشه‌های رسانایی (conductivity maps)، تولید مقاطع رسانایی (conductivity sections) و تولید مدل‌های سه بعدی رسانایی (3D conductivity models) را دارد.
  • پردازش و تفسیر داده‌های CSEM: نرم افزار WinGLink قابلیت پردازش و تفسیر داده‌های CSEM را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش وارون سازی 1 بعدی (1D inversion)، روش وارون سازی 2 بعدی (2D inversion)، روش وارون سازی 3 بعدی (3D inversion)، روش وارون سازی چند بعدی (Multi-dimensional inversion)، روش وارون سازی چند فرکانس (Multi-frequency inversion)، روش وارون سازی چند پروفایل (Multi-profile inversion) و روش وارون سازی چند منبع (Multi-source inversion) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت اعمال محدوده‌های قبل از وارون سازی (a priori constraints)، محاسبه خطای وارون سازی (inversion error)، برآورد عمق نفوذ الکترومغناطیس (electromagnetic penetration depth)، تولید نقشه‌های رسانایی (conductivity maps)، تولید مقاطع رسانایی (conductivity sections) و تولید مدل‌های سه بعدی رسانایی (3D conductivity models) را دارد.

 

نرم افزار WinGLink پردازش و تفسیر داده‌های CSAMT را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش وارون سازی 1 بعدی (1D inversion)، روش وارون سازی 2 بعدی (2D inversion)، روش وارون سازی 3 بعدی (3D inversion)، روش وارون سازی چند بعدی (Multi-dimensional inversion)، روش وارون سازی چند فرکانس (Multi-frequency inversion)، روش وارون سازی چند پروفایل (Multi-profile inversion) و روش وارون سازی چند منبع (Multi-source inversion) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت اعمال محدوده‌های قبل از وارون سازی (a priori constraints)، محاسبه خطای وارون سازی (inversion error)، برآورد عمق نفوذ الکترومغناطیس (electromagnetic penetration depth)، تولید نقشه‌های رسانایی (conductivity maps)، تولید مقاطع رسانایی (conductivity sections) و تولید مدل‌های سه بعدی رسانایی (3D conductivity models) را دارد.

پردازش و تفسیر داده‌های AMT: نرم افزار WinGLink قابلیت پردازش و تفسیر داده‌های AMT را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش وارون سازی 1 بعدی (1D inversion)، روش وارون سازی 2 بعدی (2D inversion)، روش وارون سازی 3 بعدی (3D inversion)، روش وارون سازی چند بعدی (Multi-dimensional inversion)، روش وارون سازی چند فرکانس (Multi-frequency inversion)، روش وارون سازی چند پروفایل (Multi-profile inversion) و روش وارون سازی چند منبع (Multi-source inversion) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت اعمال محدوده‌های قبل از وارون سازی (a priori constraints)، محاسبه خطای وارون سازی (inversion error)، برآورد عمق نفوذ الکترومغناطیس (electromagnetic penetration depth)، تولید نقشه‌های رسانایی (conductivity maps)، تولید مقاطع رسانایی (conductivity sections) و تولید مدل‌های سه بعدی رسانایی (3D conductivity models) را دارد.

پردازش و تفسیر داده‌های LTEM: نرم افزار WinGLink قابلیت پردازش و تفسیر داده‌های LTEM را با استفاده از روش‌های مختلف مانند روش وارون سازی 1 بعدی (1D inversion)، روش وارون سازی 2 بعدی (2D inversion)، روش وارون سازی 3 بعدی (3D inversion)، روش وارون سازی چند بعدی (Multi-dimensional inversion)، روش وارون سازی چند فرکانس (Multi-frequency inversion)، روش وارون سازی چند پروفایل (Multi-profile inversion) و روش وارون سازی چند منبع (Multi-source inversion) دارد. همچنین، نرم افزار WinGLink قابلیت اعمال محدوده‌های قبل از وارون سازی (a priori constraints)، محاسبه خطای وارون سازی (inversion error)، برآورد عمق نفوذ الکترومغناطیس (electromagnetic penetration depth)، تولید نقشه‌های رسانایی (conductivity maps)، تولید مقاطع رسانایی (conductivity sections) و تولید مدل‌های سه بعدی رسانایی (3D conductivity models) را دارد.

 

برای مشاهده اطلاعات کامل نرم افزار WinGLink جهت تفسیر داده‌های مگنتوتلوریک ژئوفیزیک به اینجا مراجعه کنید.

در ادامه عکس هایی از محیط نرم افزار WinGLink نشان خواهیم داد.

WinGLink

WinGLink

WinGLink

WinGLink

WinGLink

WinGLink

WinGLink

WinGLink

WinGLink

نسخه 2.21 نرم افزار WinGLink به صورت کامل و بدون محدودیت موجود است.
تمامی ماژول ها و قسمت‌ها فعال می باشد و محدودیتی در استفاده از آنها وجود ندارد. همراه نرم افزار فایل آموزشی وجود دارد.
این نرم افزار در ویندوز 10 با معماری 64 بیتی با موفقیت نصب و تست شده است.
جهت تهیه این نرم افزار از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید. 
 
Use this Button to Contact us: 
تماس Contact us

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد

نویسنده : آدرس سایت : ایمیل :
کد روبرو را وارد نمایید
captcha


0

شبکه های اجتماعی

دانشنامه تخصصی مهندسی ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 0

همکاران ما

گروه مپنا
گروه مپنا
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
سایپا
سایپا
ایران خودرو
ایران خودرو
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
ذوب‌آهن اصفهان
ذوب‌آهن اصفهان
فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
درخواست نرم افزار
در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی دارید، با ما تماس بگیرید.
    همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو شما خواهند بود.